Liabiliti Hak Berkaitan Harta Pusaka Dalam Islam

Home » Harta Pusaka » Liabiliti Hak Berkaitan Harta Pusaka Dalam Islam

Bacaan umum harta pusaka. Tempoh bacaan kurang dari 5 minit
—-

Undang-undang pusaka Islam (faraid) adalah satu sistem yang unik kerana ia bersumberkan wahyu daripada Allah s.w.t sesuai dengan naluri dan fitrah kejadian manusia. Sistem pusaka Islam berbeza dengan sistem pusaka sebelum Islam dalam pelbagai aliran dan fahaman terutama selepas turunnya ayat al-mawarith (Surah al-Nisa’ayat 11,12 dan 176). Selepas turun ayat al-mawarith terdapat beberapa perbaharuan dan keistimewaan dalam undang-undang pusaka Islam yang kekal hingga sekarang.

Islam sangat mengutamakan pembagian harta pusaka si mati dengan mengatur beberapa aspek yang terkait dengannya. Hal-hal ini sangat penting untuk menjaga agar harta peninggalan si mati tidak disalahgunakan atau dibagikan secara tidak adil kepada waris-warisnya.

Menurut majoriti ulama, termasuk al-Hanafiyyah, al-Malikiyyah, dan al-Shaficiyyah, hak-hak yang terkait dengan harta pusaka dapat dibagi menjadi lima aspek:

1) Hak-hak harta benda,
2) Hak untuk mempersiapkan pemakaman jenazah si mati
3) Hak untuk membayar hutang-hutang,
4) Hak untuk pelaksanaan wasiat,
5) Hak yang terakhir adalah pembahagian baki harta peninggalan kepada waris-waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Para fuqaha (ahli fikih) sepakat bahawa hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan si mati tidak memiliki keutamaan yang sama bagi setiap orang. Oleh karana itu, diperlukan penilaian yang cermat untuk menentukan urutan keutamaan dalam melakukan pembahagian harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati.

Dalam konteks ini, telah ada kesepakatan (ijma’) di antara para fuqaha bahawa hak-hak waris dan pelaksanaan wasiat harus diberikan keutamaan lebih rendah dibandingkan dengan hak untuk melunaskan persiapan perkebumian dan penyelesaian seluruh hutang-hutang yang dimiliki si mati.

Selain itu, para fuqaha juga sepakat bahwa pelaksanaan wasiat harus didahulukan sebelum pembahagian hak-hak waris. Oleh karena itu, berikut dijelaskan satu per satu hak-hak yang terkait dengan harta pusaka dalam urutan keutamaan yang harus dipertimbangkan satu sama lain:

1: Hak- Hak Barangan Atau Harta Benda Dalam Harta Pusaka

harta benda dalam harta pusaka

Hak-hak barangan merujuk kepada hak-hak yang terkait dengan benda-benda atau barang-barang dalam peninggalan si mati sebelum kematian terjadi. Salah satu contoh yang relevan adalah ketika seseorang membeli suatu barang dari seorang penjual, namun kemudian si pembeli meninggal sebelum sempat habis membayar hutang barangan tersebut. Dalam situasi ini, hak untuk mendapatkan kembali barang yang telah dibeli oleh si mati sebenarnya dimiliki oleh penjual.

Selain itu, hak-hak barangan juga berlaku dalam kes dimana barang yang telah digadaikan (المرهون) dan masih berada di tangan pemegang gadai (المرتهن). Dalam situasi ini, pemegang gadai adalah pihak yang paling berhak untuk mendapatkan barang gadai tersebut jika si mati tidak meninggalkan harta lain selain barang yang digadaikan.

Penting untuk tahu, bahawa hak-hak yang berkitan dengan barangan ini memiliki keutamaan yang lebih tinggi daripada pelaksanaan hak-hak lain yang mungkin terkait dengan pengeluaran untuk persiapan pemakaman jenazah atau hak yang lain. Ini adalah pandangan yang diterima oleh oleh kesepekatan ulaman (al-Hanafiyyah, al-Malikiyyah, dan al-Shaficiyyah) dalam mazhab fikih Islam.

Contoh paling senang untuk kita lihat, adalah satu situasi dimana ketika seseorang membeli sebuah perhiasan seperti emas dari seorang penjual, tetapi sebelum dia sempat menghabiskan bayaran dia meninggal dunia. Menurut prinsip ini, penjual memiliki hak untuk mendapatkan kembali harta tersebut tersebut sebagai ganti pembayaran yang belum dilangsaikan oleh si mati. Demikian juga, jika seseorang menggadaikan barang berharga seperti perhiasan dan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta lain, pemegang gadai berhak untuk mendapatkan barang gadai tersebut sebagai ganti hutang yang belum dibayar oleh si mati.

2: Hak Untuk Perkebumian Dan Pengurusan Jenazah Si Mati

Perbelanjaan perkebumian dan pengurusan janazah (التجهيز الميت) merujuk kepada kos yang diperlukan untuk mengendalikan urusan berkaitan jenazah, bermula dari ketika kematian berlaku hingga proses pengebumian yang sewajarnya di kubur. Ini termasuklah perbelanjaan untuk membersihkan jenazah, memandikan, mengkafankan, menggali kubur, serta mengangkut dan mengkebumikan jenazah.

Jumlah perbelanjaan yang diperlukan berbeza-beza bergantung kepada keadaan si mati, sama ada lelaki atau perempuan, kekayaan atau kemiskinan, dan sebagainya. Pengeluaran ini harus dilakukan secara berhemah tanpa membazir atau terlalu cermat. Semua kos yang berkaitan dengan pengurusan janazah perlu ditanggung oleh harta peninggalan si mati, jika ada harta yang ditinggalkan.

Selain itu, jika terdapat ahli keluarga si mati yang masih di bawah tanggungan si mati (seperti anak kecil atau ibu bapa yang memerlukan bantuan), dan mereka meninggal dunia sebelum si mati, maka perbelanjaan untuk urusan pengkebumian mereka juga harus ditanggung dari harta peninggalan si mati, walaupun hanya sebentar sebelum kematian si mati.

Namun, jika si mati tidak memiliki harta atau keluarganya tidak mampu menanggung kos pengurusan janazah, sama ada kerana kemiskinan atau alasan lain, maka kos tersebut perlu ditanggung oleh baitulmal (dana umum). Jika baitulmal tidak mempunyai dana yang mencukupi atau tidak ada baitulmal di kawasan tempat si mati tinggal, maka tanggungjawab untuk mengendalikan pengurusan janazah jatuh kepada golongan yang lebih berkemampuan dalam masyarakat Muslim, kerana pengurusan janazah adalah tanggungjawab yang harus dilakukan oleh mereka yang mampu dalam komuniti.

Berkaitan dengan pengurusan janazah seorang isteri, terdapat perbezaan pendapat di kalangan para cendekiawan (fuqaha). Adakah perbelanjaan pengurusan janazah seorang isteri perlu ditanggung oleh suami jika isteri meninggal dunia ketika suami masih hidup atau dari harta peninggalan suami jika suami telah meninggal dunia, sedangkan jenazah isteri yang meninggal lebih awal belum dimakamkan?

Menurut pandangan al-Shaficiyyah dan Abi Yusuf dalam mazhab al-Hanafi, perbelanjaan pengurusan dan pengkebumian jenazah isteri perlu diambil dari harta suami jika suami masih hidup, dan dari harta peninggalan suami jika suami telah meninggal dunia. Ini didasarkan pada analogi dengan tanggungjawab suami untuk memberi nafkah kepada isteri. Nafkah isteri adalah kewajipan suami selagi isteri masih hidup, dan demikian juga nafkah untuk pengurusan dan pengkebumian apabila isteri meninggal dunia. Ini kerana hubungan antara suami dan isteri masih berterusan dalam keseluruhannya, bahkan selepas kematian isteri, termasuk dalam konteks pembahagian harta pusaka di antara keduanya. Oleh itu, suami diwajibkan untuk memandikan isteri menurut pandangan fuqaha’ al-Shaficiyyah.

3. Melangsaikan Hutang Dalam Kontek Pengurusan Harta Pusaka

Hikmah didahulukan perlunasan hutang dari perlaksanaan wasiat ialah untuk memberi ingatan bahawa hutang adalah satu tanggungjawab. Hutang tetap menjadi beban kepada orang yang berhutang sama ada semasa hidup atau sesudah ia meninggal duni. Orang yang berhutang masih lagi dituntut oleh pemberi hutang dan apabila dia meninggal dunia maka menjadi tanggungjawab waris untuk menjelaskan hutang tersebut.

Hutang-hutang yang ditinggalkan oleh si mati terbahagi kepada kepada dua jenis iaitu sama ada hutang Allah s.w.t seumpama zakat, kaffarah, nazar, fardu haji dan sebaginya atau hutang sesama manusia.

Hutang sesama manusia umumnya adalah hutang yang berkaitan dengan barang-barang perninggalan sebelum berlaku kematian seperti barang gadaian dan barang jualan yang belum diserahkan sehingga diterima bayaran dan hutang yang diakaui oleh pengakuan simati.

Hutang Allah s.w.t dan hutang sesama manusia

Para ulama telah bersepakat bahawa hutang sesama manusia wajib dilunaskan dengan menggunakan harta peninggalan si mati. Menurut jumhur fuqaha, hutang-hutang Allah s.w.t wajib dilangsaikan dan ianya merupakan termasuk dalam perkara yang perlu dilunaskan dengan menggunakan harta perninggalan si mati tanpa mengira si mati ada meninggalkan wasiat agar dilunaskan ataupun tidak.

Hak Allah s.w.t hendaklah dilunaskan terlebih dahulu daripada melaksanakan wasiat atau faraid .Sekiranya si mati ada mewasiatkan agar hutang Allah s.w.t dilunaskan, maka wasiat tersebut tidak terhad kepada 1/3 dari harta perninggalan si mati kerana wasiat agar dilunaskan hutang Allah s.w.t adalah seumpama wasiat agar dilunaskan hutang-piutang yang telah sabit sesama manusia.

Walaupun jumhur fuqaha telah bersepakat diatas kewajipan melunaskan hutang-hutang Allah swt sebagaimana wajib dilunaskan hutang-hutang sesama manusia.

Para ulama sepakat bahawa hutang kepada manusia harus dibayar menggunakan harta peninggalan si mati. Mengikut pandangan mayoriti fuqaha, hutang kepada Allah juga perlu diselesaikan dan ia harus dibayar menggunakan harta peninggalan si mati, tanpa mengira sama ada si mati telah mewasiatkan untuk melunaskan hutang tersebut atau tidak.

Keutamaan adalah untuk melunaskan hutang kepada Allah sebelum melaksanakan wasiat atau pembahagian faraid. Jika si mati telah mewasiatkan agar hutang kepada Allah dilunaskan, wasiat tersebut tidak terhad kepada hanya 1/3 dari harta peninggalan si mati, kerana wasiat untuk melunaskan hutang kepada Allah diperlakukan sama seperti wasiat untuk melunaskan hutang antara manusia yang telah terbukti.

4: Melaksanakan Wasiat Dalam Pengurusan Harta Pusaka

Melaksanakan wasiat dalam pengurusan harta pusaka merujuk kepada tindakan memenuhi permintaan tertulis yang dibuat oleh si mati sebelum dia meninggal dunia mengenai cara harta pusakanya perlu dibahagikan. Di bawah ini adalah langkah-langkah mudah untuk melaksanakan wasiat:

 1. Pastikan Wasiat Sah:
  Pastikan bahawa wasiat yang ditinggalkan oleh si mati adalah sah dan mematuhi undang-undang Islam. Ini termasuk memastikan bahawa ia tidak melebihi 1/3 daripada harta pusaka dan tidak bertentangan dengan undang-undang waris Islam. Adapon jika ada
 2. Beritahu Penerima Waris:
  Beritahu penerima waris dan mereka yang terlibat mengenai kandungan wasiat tersebut.
 3. Ikuti Arahan Wasiat:
  Selepas kematian si mati, pelaksana wasiat perlu mengikut arahan yang diberikan dalam wasiat. Sebagai contoh, jika si mati mewasiatkan sebahagian harta untuk disumbangkan kepada amal, pelaksana wasiat perlu membuat sumbangan tersebut.
 4. Hormati Hak Penerima Waris Lain:
  Pastikan bahawa hak penerima waris lain dihormati. Jika ada penerima waris yang mempunyai hak sah ke atas bahagian harta, wasiat tidak boleh menjejaskan hak mereka.
 5. Mungkin Perlukan Pengesahan:
  Dalam beberapa kes, pelaksana wasiat mungkin perlu mendapatkan pengesahan dari mahkamah Islam atau pihak berkuasa yang relevan untuk memastikan wasiat itu sah.
 6. Simpan Bukti:
  Semua urusan berkaitan pelaksanaan wasiat perlu dicatat dan disimpan sebagai bukti, agar tidak ada pertikaian di kemudian hari.
 7. Berdoa:
  Semasa melaksanakan wasiat, doakan si mati agar Allah mencurahkan rahmat kepada mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka.

Penting untuk mendapatkan nasihat undang-undang Islam atau bantuan dari pakar undang-undang waris dalam proses melaksanakan wasiat kerana ia melibatkan perkara yang kompleks dan berbeza mengikut keadaan individu.

5: Mengagihkan Harta Pusaka Kepada Para Waris.

Pengagihan harta pusaka kepada ahli waris adalah hak keempat dalam senarai hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka. Proses pengagihan ini hanya berlaku jika terdapat baki harta pusaka selepas semua kos yang berkaitan dengan pengurusan pengkebumian, hutang piutang, dan wasiat yang ditinggalkan oleh si mati telah dilunaskan. Pengagihan harta pusaka ini perlu mengikut panduan yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. dalam al-Quran, al-Sunnah, dan ijma’ (pendapat sepakat) umat Islam, mengikut urutan ketentuan-Nya.

Ahli waris yang layak menerima bahagian harta pusaka tidak semuanya sama dari segi status dan kedudukan mereka. Mereka mempunyai kriteria dan martabat yang berbeza di kalangan satu sama lain. Dalam undang-undang pusaka Islam, terdapat tiga jenis golongan waris, iaitu waris ashab al-furud, casabah, dan dandhawi al-arham. Ketiga-tiga golongan waris ini mempunyai tafsiran dan implikasi undang-undang yang berbeza dalam konteks pusaka Islam.

Martabat para waris yang berhak menerima harta pusaka dalam undang-undang Islam boleh dihuraikan mengikut tiga jenis golongan waris utama:

 1. Waris Ashab al-Furud:
  Golongan ini termasuk waris-waris yang mendapat bahagian tetap dan telah ditetapkan dalam al-Quran. Contohnya, isteri, suami, ibu, bapa, anak-anak, dan cucu-cucu yang bersifat keturunan langsung. Martabat mereka adalah tinggi dalam undang-undang pusaka Islam kerana mereka mempunyai hak yang tetap dan telah ditentukan oleh Allah s.w.t.
 2. Waris Casabah:
  Golongan ini adalah waris-waris yang berkaitan dengan si mati melalui hubungan keluarga lain selain daripada yang disebutkan dalam waris ashab al-furud. Contohnya, saudara-mara, seperti saudara kandung, saudara seibu, dan saudara sebapa. Martabat mereka juga dihormati dalam undang-undang pusaka Islam, tetapi bahagian mereka mungkin lebih kecil daripada waris ashab al-furud.
 3. Waris Dhawi al-Arham:
  Golongan ini merujuk kepada waris-waris yang berkaitan dengan si mati melalui garis keturunan dan hubungan keluarga yang lebih jauh. Contohnya, sepupu, pakcik, dan makcik. Martabat mereka dalam hukum pusaka adalah lebih rendah berbanding dua golongan sebelumnya, dan mereka biasanya menerima bahagian yang lebih kecil lagi daripada waris casabah.

Jadi, martabat para waris dalam hukum pusaka Islam bergantung kepada kedudukan hubungan keluarga mereka dengan si mati. Waris yang lebih terdekat dari segi hubungan keluarga cenderung mempunyai hak yang lebih besar terhadap harta pusaka, manakala waris yang lebih jauh berkemungkinan menerima bahagian yang lebih kecil.


Kesimpulan

Dalam penulisan mengenai hak liabiliti dalam pengurusan harta pusaka, terdapat beberapa poin penting yang perlu disimpulkan:

 1. Hak Liabiliti dalam Harta Pusaka:
  Hak liabiliti merujuk kepada kewajipan-kewajipan yang perlu diselesaikan semasa pengurusan harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia. Ia merangkumi pelbagai aspek seperti hutang, perbelanjaan pengurusan janazah, wasiat, dan hak-hak Allah.
 2. Hak Manusia & Allah:
  Para ulama sepakat bahawa hutang-hutang kepada Allah harus diberikan keutamaan dalam pengagihan harta pusaka sebelum melaksanakan wasiat atau pembahagian faraid. Ini menunjukkan pentingnya melunaskan kewajipan agama sebagai prioriti utama.
 3. Perbelanjaan Pengurusan Janazah:
  Kos-kos yang berkaitan dengan pengurusan janazah seperti memandi, mengkafan, menggali kubur, dan membawa jenazah ke kubur adalah tanggungjawab yang perlu dibiayai dari harta pusaka si mati. Ini memastikan pengurusan janazah dilakukan dengan layak tanpa membebankan keluarga yang masih hidup.
 4. Wasiat:
  Jika si mati meninggalkan wasiat, ia perlu dipenuhi dengan penuh hormat. Wasiat yang berkaitan dengan harta pusaka tidak boleh melebihi 1/3 daripada harta pusaka dan harus dilaksanakan setelah hak Allah dilunaskan.
 5. Hak Waris:
  Pengagihan harta pusaka kepada para waris adalah langkah terakhir dalam proses pengurusan. Waris dibahagikan mengikut ketetapan agama, termasuk yang disebutkan dalam al-Quran, al-Sunnah, dan al-Ijma’. Martabat waris berbeza-beza bergantung kepada hubungan keluarga mereka dengan si mati.

Dengan memahami hak-hak liabiliti ini, keluarga dan waris si mati dapat menjalankan pengurusan harta pusaka dengan adil dan selaras dengan prinsip-prinsip undang-undang Islam. Hal ini memastikan bahawa kewajipan agama dipenuhi, dan hak-hak waris serta hak-hak Allah dihormati dalam proses tersebut.

Jika ada masalah dan perlukan bantuan nasihat, hubungi atau berunding dengan seorang yang arif atau boleh rujuk seperti En.Hanaffi. Mereka ini berkelayakan dalam memberikan nasihat yang lebih terperinci dari sudut undang-undang dan pandangan agama.

Hubungi En.Hanaffi jika ingin dapatkan nasihat perundangan berkenaan harta pusaka. (Klik Sini)


Ada pertanyaan, jemput baca 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke baca berkenaan harta pusaka dan jawapan berdasarkan undang undang yang sah.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman atau mediator untuk bantu jadi orang tengah selesaikan masalah harta pusaka. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!