Info Penting Berkaitan Surat Kuasa Mentadbir

nfo Penting Surat Kuasa Mentadbir
Home » Harta Pusaka » Info Penting Berkaitan Surat Kuasa Mentadbir

Di Malaysia, Surat Kuasa Mentadbir adalah sangat penting bagi menguruskan harta pusaka si mati. Sebagai pentadbir, anda akan bertanggungjawab untuk menguruskan harta pusaka si mati mengikut undang-undang di Malaysia.

Proses mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir agak rumit, tapi kami akan bantu anda supaya anda lebih jelas dan faham dalam proses menguruskan harta pusaka si mati.

Kami akan berkongsi pada anda:

 1. Apa itu Surat Kuasa Mentadbir?
 2. Fungsi Surat Kuasa Mentadbir
 3. Mengapa Diperlukan Surat Kuasa Mentadbir?
 4. Hak Dan Tanggungjawab Pentadbir
 5. Proses Mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir
 6. Proses Mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir
 7. Kos Dan Masa Untuk Mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir
 8. Kesimpulan
 9. Hubungi Kami

Apa itu Surat Kuasa Mentadbir?

Surat Kuasa Mentadbir adalah dokumen yang mengesahkan perlantikan pentadbir mengikut undang-undang bagi menguruskan harta pusaka si mati yang tidak mempunyai wasiat atau wasiat yang tidak sah. Surat kuasa mentadbir juga di kenali sebagai Letter of Administration (LA).

 • surat kuasa dari mahkamah tinggi sivil LA
 • surat kuasa dari pusaka kecil borang F

Fungsi Surat Kuasa Mentadbir

Jika seseorang meninggal dunia tanpa wasiat yang sah, mahkamah akan melantik pentadbir untuk menguruskan harta pusaka si mati. Pentadbir boleh dilantik di kalangan waris dan mereka diberi secara kuasa secara sah segala urusan berkaitan harta pusaka.

Pentadbir akan menggalas tugas yang besar seperti:

 • Mengenal pasti aset si mati.
 • Membayar segala hutang si mati.
 • Menjual harta pusaka si mati.
 • Mengagihkan baki harta kepada penerima.

Untuk mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir, pentadbir perlu memohon kepada mahkamah dan melalui proses untuk menentukan mereka sesuai dan mampu menguruskan harta pusaka dengan betul. Biasanya beberapa dokumen perlu diserahkan, seperti sijil kematian, maklumat tentang waris dan aset, dan butiran tentang hubungan dengan si mati.

Surat Kuasa Mentadbir memastikan terdapat pengawasan dan akauntabiliti dalam menguruskan harta pusaka seseorang apabila mereka meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat. Walaupun ia melibatkan proses undang-undang, yuran dan boleh mengambil masa, ia membolehkan pentadbiran dan pengagihan aset yang betul untuk menyediakan keselamatan dan penutupan untuk keluarga semasa masa yang sukar.

Mengapa Diperlukan Surat Kuasa Mentadbir?

Mengapa surat kuasa penting? Ada beberapa alasan mengapa surat kuasa diperlukan.

Pertama, Surat Kuasa Mentadbir memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk menguruskan harta pewaris yang telah meninggal dunia. Ini termasuk mengumpulkan aset, membayar hutang, dan membahagikan harta di kalangan ahli waris yang berhak. Tanpa surat kuasa, penerima kuasa tidak mempunyai kuasa untuk melakukan apa-apa terhadap harta si mati.

Kedua, Surat Kuasa Mentadbir diperlukan untuk membuktikan bahawa penerima kuasa iaitu pentadbir mempunyai kebenaran sah daripada mahkamah untuk menguruskan harta pusaka si mati. Ini penting untuk melindungi kepentingan ahli waris dan memastikan harta dibahagikan dengan adil.

Hak Dan Tanggungjawab Pentadbir

Dengan Surat Kuasa Mentadbir, penerima kuasa mempunyai hak untuk mengumpul dan menguruskan aset pewaris, termasuk akaun bank, polisi insurans, dan harta tanah. Walau bagaimanapun, penerima kuasa juga bertanggungjawab untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain. Ini bermakna penerima kuasa perlu mengagihkan harta pewaris dengan adil dan tidak boleh menggunakan harta untuk kepentingan sendiri.

Jadi, Surat Kuasa Mentadbir sangat penting untuk memastikan harta pusaka si mati dikendalikan dengan baik dan dibahagikan dengan adil di kalangan ahli waris selepas kematian. Ia juga melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Tugas Pentadbir Harta Pusaka

1. Permohonan Surat Pentadbiran:
Tugas pertama seorang pentadbir adalah memohon ke Mahkamah Tinggi atau Unit Pembahagian Pusaka Kecil untuk mendapatkan Surat Pentadbiran. Dokumen ini memberikan kuasa kepada pentadbir untuk mengurus dan mengagihkan harta pusaka si mati. Biasanya, ahli waris atau penerima manfaat boleh memohon surat ini.

2. Mengenal Pasti dan Menjaga Aset:
Pentadbir perlu mengenal pasti dan jika perlu mengambil alih kawalan terhadap semua aset dan liabiliti yang dimiliki oleh harta pusaka si mati. Ini termasuk harta tanah, akaun bank, pelaburan, kenderaan, barang-barang peribadi, dan barangan bernilai lain.

3. Penilaian Aset:
Pentadbir bertanggungjawab untuk menilai nilai aset dan liabiliti harta pusaka si mati. Penilai profesional mungkin perlu dilantik untuk menentukan nilai pasaran yang adil bagi hartanah dan aset lain yang signifikan.

4. Membayar Hutang dan Cukai:
Sebelum mengagihkan harta pusaka kepada penerima manfaat, pentadbir harus menyelesaikan segala hutang dan cukai yang belum diselesaikan oleh si mati. Ini termasuk kos upacara pengebumian, pinjaman tertunggak, hutang kad kredit, dan liabiliti lain.

5. Kos Pengurusan Harta Pusaka:
Pentadbir berhak untuk menuntut kos pengurusan dan perbelanjaan yang munasabah yang dikeluarkan dalam mengendalikan harta pusaka. Kos ini mungkin termasuk yuran guaman, yuran penilaian, yuran mahkamah, dan perbelanjaan lain yang perlu.

6. Mengagihkan Harta Pusaka:
Setelah semua hutang, cukai, dan kos pengurusan diselesaikan, pentadbir bertanggungjawab untuk mengagihkan aset yang tinggal kepada penerima manfaat yang berhak mengikut undang-undang pengagihan harta pusaka yang berkenaan.

7. Menyimpan Rekod:
Menyimpan rekod yang tepat dan terperinci bagi semua urus niaga berkaitan harta pusaka adalah penting. Ini termasuk dokumen penilaian aset, perbelanjaan yang dibuat, dan pembahagian yang dibuat kepada penerima manfaat.

8. Mengendalikan Pertikaian:
Jika terdapat pertikaian di antara penerima manfaat atau pemiutang, pentadbir mungkin perlu berperanan atau mendapatkan nasihat undang-undang untuk menyelesaikan isu-isu tersebut.

9. Penyediaan Penyata dan Pelaporan Akhir:
Setelah selesai pengurusan harta pusaka, pentadbir perlu menyediakan dan mengemukakan penyata akhir kepada mahkamah, yang mengandungi semua urus niaga dan pembahagian akhir aset.

Proses Mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir

Mendapatkan Letter of Administration di Malaysia memerlukan beberapa proses yang perlu diikuti. Berikut adalah langkah-langkah untuk memohon Surat Kuasa Mentadbir:

1. Mengisi Borang

Anda perlu mengisi Borang A bagi permohonan di Pusaka Kecil, bagi Mahkamah Tinggi Sivil, anda perlukan peguam bagi menyediakan notis permohonan, affidavit sokongan, affidavit penolakan pentadbiran dan lain-lain lagi.

2. Menyediakan Dokumen Sokongan

Bersama-sama dengan borang tersebut, anda juga perlu menyediakan beberapa dokumen sokongan seperti sijil kematian, surat nikah (jika ada), surat lahir dan kad pengenalan. Ini adalah untuk membuktikan hubungan anda dengan si mati.

3. Memfailkan Permohonan

Selepas mengisi borang dan menyediakan dokumen yang diperlukan, anda boleh memfailkan permohonan Borang A di pejabat berkaitan, manakala di Mahkamah Tinggi Sivil pula, peguam akan failkan menerusi system EPS.

4. Menghadiri Sesi Perbicaraan

Setelah permohonan anda difailkan, anda akan dijemput untuk menghadiri sesi perbicaraan bersama-sama dengan waris lain (jika ada). Ini adalah untuk memastikan kesahihan maklumat yang diberikan dan kelayakan anda sebagai pentadbir harta pusaka.

5. Pengeluaran Surat Kuasa Mentadbir

Jika permohonan anda diluluskan, Surat Kuasa Mentadbir akan dikeluarkan. Surat Kuasa Mentadbir ini membuktikan pelantikan anda sebagai pentadbir harta pusaka si mati.

Siapa Yang Boleh Memohon Surat Kuasa Mentadbir?

1. Keluarga Terdekat

Anggota keluarga terdekat seperti anak, isteri, suami, ibu bapa dan adik-beradik boleh memohon Surat Kuasa Mentadbir. Mereka perlu mengemukakan salinan sijil kematian, salinan kad pengenalan dan dokumen lain yang berkaitan untuk menyokong permohonan mereka.

2. Pewaris yang Dinamakan Dalam Wasiat

Sekiranya si mati meninggalkan wasiat, pewaris yang dinamakan dalam wasiat berhak untuk memohon Surat Kuasa Mentadbir. Mereka perlu mengemukakan salinan asal atau salinan sah sijil kematian, salinan wasiat yang telah disahkan dan dokumen pengenalan diri.

3. Pihak Berkepentingan Lain

Pihak berkepentingan lain seperti pemiutang, peguam dan akauntan boleh memohon Surat Kuasa Mentadbir jika mereka mempunyai kepentingan sah dalam harta pusaka si mati. Mereka perlu membuktikan kepentingan mereka dan mengemukakan dokumen sokongan seperti surat tuntutan, surat kuasa wakil dan lain-lain.

4. Peguam atau Ejen

Peguam atau ejen yang dilantik oleh waris atau pihak berkepentingan boleh memohon Surat Kuasa Mentadbir bagi pihak klien mereka. Mereka perlu mengemukakan surat kuasa wakil dan dokumen klien yang berkaitan seperti sijil kematian, kad pengenalan dan lain-lain.

Jadi, secara amnya waris terdekat, pewaris yang dinamakan dalam wasiat, pihak berkepentingan dan wakil mereka boleh memohon Surat Kuasa Mentadbir di Malaysia. Walau bagaimanapun, Mahkamah boleh menolak permohonan jika pihak pemohon tidak mempunyai kepentingan yang munasabah dalam harta pusaka si mati.

Kos Dan Masa Untuk Mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir

Untuk mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir, terdapat beberapa kos yang perlu dibayar. Ini termasuk yuran guaman, fi pejabat dan perbelanjaan lain. Kos keseluruhan bergantung kepada amaun dan jenis harta pusaka.

1. Yuran guaman

Yuran guaman merupakan bayaran kepada peguam untuk perkhidmatan nasihat dan bantuan dalam proses memohon Surat Kuasa Mentadbir. Kos ini berbeza bergantung kepada rumit kes yang perlu diselesaikan oleh peguam untuk menyelesaikan permohonan. Secara purata, yuran guaman adalah sekitar RM5,000 hingga RM10,000.

2. Yuran Pejabat

Fi pejabat merujuk kepada bayaran kepada Mahkamah bagi memproses dan mendaftarkan Surat Kuasa Mentadbir. Kos ini termasuk fi untuk mengeluarkan Surat Kuasa Mentadbir dan juga untuk pendaftaran Surat Kuasa Mentadbir.

3. Kos lain

Terdapat kos lain seperti kos untuk pengiklanan di dalam akhbar, bayaran saksi, kos untuk mengeluarkan salinan geran tanah dan kos perubatan (jika ada). Kos ini boleh mencecah RM1,000 bergantung kepada keperluan.

4. Masa

Proses untuk mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir boleh mengambil masa 1 hingga 6 bulan bergantung kepada kesukaran dan isu yang terlibat dalam kes tersebut. Kebiasaannya, permohonan yang lebih kompleks akan mengambil masa yang lebih lama berbanding kes yang lebih mudah. Pemohon dinasihatkan untuk memulakan proses segera supaya pembahagian harta pusaka boleh diselesaikan dengan segera.

Kesimpulan

Jadi begitulah, asas-asas surat pentadbiran dan mengapa ia begitu penting di Malaysia. Tanpanya, anda tidak boleh bertindak sebagai pentadbir harta pusaka, mengendalikan aset si mati atau mengagihkannya kepada benefisiari. Ia mungkin kelihatan seperti satu lagi kertas kerja undang-undang, tetapi Surat Kuasa Mentadbir memberi anda kuasa yang anda menguruskan harta pusaka si mati.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!