Permohonan Pembahagian Harta Pusaka Kecil

Home » Harta Pusaka » Permohonan Pembahagian Harta Pusaka Kecil
Aliran Proses & Cara Mengurus Pentadbiran Harta Pusaka Islam Di Malaysia

Permohonan Pembahagian Harta Pusaka Kecil selepas kematian seseorang keluarga adalah satu tanggungjawab yang memerlukan kesabaran, pemahaman undang-undang, dan kerjasama antara ahli keluarga. Proses ini melibatkan pelbagai langkah penting untuk memastikan harta pusaka diurus dengan teliti dan adil. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan langkah-langkah utama yang perlu diambil dalam proses pentadbiran harta pusaka.

Proses Asas Pentadbiran Harta Pusaka

1. Lantik Pentadbir Harta Pusaka

Waris-waris boleh bersepakat untuk melantik seorang pentadbir atau suatu pihak untuk mentadbir harta pusaka si mati. Pentadbir yang diamanahkan akan melaksanakan urusan pusaka si mati hingga selesai. Pentadbir ini perlu memahami tanggungjawab mereka dalam mengurus harta pusaka dengan cermat dan mengikut prinsip undang-undang.

2. Kenal Pasti Waris-Waris yang Berhak Dalam Harta Pusaka

Satu langkah awal yang penting adalah mengenal pasti waris-waris yang berhak mendapat bahagian dalam harta pusaka. Undang-undang Islam dan adat tempatan menggariskan siapa yang berhak dan bagaimana bahagian mereka akan ditentukan. Ini termasuklah isteri, anak-anak, ibu bapa, dan saudara mara terdekat.

3. Kenal Pasti Harta-Harta Pusaka Yang Ditinggalkan

Pentadbir perlu mengenal pasti semua harta yang ditinggalkan oleh si mati. Ini merangkumi harta bergerak seperti wang tunai, saham, dan juga harta alih seperti tanah dan rumah. Pentadbir perlu memastikan bahawa semua harta pusaka diberikan perhatian yang sewajarnya semasa proses pembahagian. Jika ada sebahagian yang telah digunakan. Boleh dikira semula selepas itu. Pentingnya memilih pentadbir yang tidak ada kepentingan dalam hal ini. Adapon semuanya bermula dengan sejauh mana hubungan kekeluargaan itu.

4. Kenal Pasti Kos Urusan Jenazah dan Hutang-Piutang

Pentadbir perlu mengenal pasti kos urusan jenazah si mati, sama ada ia telah ditanggung atau perlu digantikan daripada harta pusaka. Selain itu, pentadbir juga perlu mengenal pasti hutang-hutang yang ditinggalkan oleh si mati, sama ada ia hutang dengan Allah (zakat, fidyah, kaffarah, haji) atau hutang dengan manusia (pinjaman perumahan, kenderaan, peribadi, dan lain-lain).

5. Kenal Pasti Tuntutan Harta Sepencarian dan Wasiat

Dalam kes pasangan suami isteri, pentadbir perlu mengenal pasti sama ada terdapat tuntutan harta sepencarian oleh balu atau suami yang tinggal. Jika si mati meninggalkan wasiat, pentadbir perlu memastikan wasiat itu sah dan mengikut undang-undang.

6. Beri Kebenaran kepada Waris

Dalam beberapa kes, waris-waris boleh bersepakat untuk memberikan kebenaran kepada waris-waris lain untuk memegang harta pusaka atau menggunakan hasil harta sementara proses pentadbiran sedang dilakukan. Ini adalah penting untuk memastikan kesejahteraan waris-waris yang memerlukan bantuan atau pendapatan dari harta pusaka.

7. Mohon Perintah Faraid dan Pembahagian Pusaka

Pentadbir yang dilantik boleh membuat permohonan perintah faraid di Mahkamah Syariah untuk menentukan dengan jelas siapa yang berhak mendapat bahagian harta pusaka. Jika harta pusaka melibatkan harta tak alih, seperti tanah, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) atau Amanah Raya Berhad (ARB) akan mentadbir harta tersebut mengikut nilai harta.

Apa itu Harta Pusaka Kecil?

Harta Pusaka Kecil merupakan harta yang ditinggalkan oleh Si Mati tanpa meninggal Wasiat. Harta pusaka kecil bukanlah bermaksud nilai harta rendah, tetapi ia adalah nilai yang ditetapkan bagi menentukan dimana harta tersebut akan diuruskan.

Ciri-ciri Harta Pusaka Kecil adalah:

1) Jumlah nilaian keseluruhan harta kurang daripada RM 2 Juta.;

2) Terdiri daripada harta tak alih (tanah/rumah) sahaja; atau

3) Campuran harta tak alih (tanah/rumah) dan harta alih seperti wang tunai, saham, kenderaan, carumah KWSP/Insuran ( tanpa penama ), ASN/ASB dan sebagainya

(Sumber Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) Sek. 3(2) Akta 98)

Unit Pembahagian Pusaka Kecil

Unit Pembahagian Pusaka Kecil di Malaysia terdiri daripada 36 buah unit yang berada di seluruh negara. Setiap unit bertanggungjawab dalam menerima, mengkaji permohonan, serta membuat keputusan pembahagian harta pusaka kecil untuk dua atau tiga daerah tertentu.

Di kawasan-kawasan yang tidak mempunyai unit pusaka kecil yang beroperasi, urusan penerimaan permohonan (melalui Borang A dan Borang P) boleh dilakukan melalui Pejabat Tanah yang berada di kawasan tersebut.

Cara Membuat Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil

Setiap permohonan untuk pembahagian pusaka kecil hendaklah dibuat dalam Borang A. Permohonan mestilah disertakan dengan dokumen-dokumen berikut:

1) Bukti Kematian:

Sijil kematian atau permit menguburkan; atau Surat Akuan Sumpah oleh 2 orang saksi bebas yang menyaksikan jenazah dikebumikan, seperti bagi kematian semasa pendudukan Jepun dan sebelumnya; atau Perintah Anggapan Kematian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi dalam keadaan seperti kematian tanpa kubur, hilang semasa pendudukan Jepun, tragedi 13 Mei 1969, tragedi Muassem, di mana perintah ini hanya boleh diperolehi selepas 7 tahun dari tarikh kejadian berlaku.

2) Dokumen Harta Tak Alih:

Salinan hakmilik yang diakui sah oleh Pejabat Tanah atau Perakuan Carian Rasmi yang menunjukkan pegangan harta tak alih simati atau surat perjanjian jual beli bagi rumah yang belum ada hakmilik yang berasingan. Juga, salinan resit cukai pintu bagi kediaman/bangunan Hak Milik Strata yang belum dikeluarkan dan resit cukai tanah (jika ada).

3) Salinan Dokumen Harta Alih:

Contohnya, salinan sijil saham, salinan buku akaun simpanan, salinan hak milik kenderaan, salinan penyata KWSP dan sebagainya yang terkini.

Semua dokumen ini perlu diserahkan bersama-sama permohonan untuk memudahkan proses pembahagian pusaka kecil.

Siapakah Yang Berhak Memohon

Waris-waris simati merangkumi balu lelaki atau perempuan, anak lelaki atau perempuan, ibu atau bapa, Majlis Agama Islam (Baitulmal), dan lain-lain yang diiktiraf sebagai waris dalam undang-undang waris Islam.

Selain itu, terdapat juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pembahagian harta pusaka, seperti:

1) Pemilik dan Pengkaveat:

Mereka yang memiliki hak ke atas harta pusaka atau mereka yang telah meletakkan kaveat (notis undang-undang) terhadap harta pusaka tersebut.

2) Pembeli Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli yang Sah:

Individu yang telah membeli harta pusaka dengan sah berdasarkan surat perjanjian jual beli yang dilaksanakan.

3) Pemegang Gadaian atau Pemegang Pajakan Tanah Simati:

Mereka yang memegang gadaian atau pajakan ke atas harta simati, memberikan hak terhadap harta tersebut.

4) Penghulu atau Pegawai Petempatan yang Diarahkan oleh Pentadbir Tanah:

Penghulu atau pegawai petempatan yang diberi arahan oleh pentadbir tanah untuk terlibat dalam proses pembahagian harta pusaka di sesuatu kawasan.

5) Amanah Raya Berhad:
Syarikat amanah yang bertanggungjawab untuk mengendalikan harta pusaka bagi pihak waris yang mungkin memerlukan bantuan dalam pengurusan harta pusaka.

Pihak-pihak yang disenaraikan ini memainkan peranan yang penting dalam proses pembahagian harta pusaka dan terlibat dalam urusan dan keputusan berkaitan dengan pembahagian harta tersebut.

Dimanakah Permohonan Dikemukakan

Di Unit Pembahagian Pusaka atau Pejabat Tanah, harta tak alih simati seperti tanah terletak untuk tujuan proses pembahagian harta pusaka.

Apabila simati memiliki harta tanah di pelbagai lokasi sama ada dalam negeri yang sama atau negeri yang berbeza, permohonan pembahagian kesemua harta tanah tersebut perlu dikemukakan di satu daerah sahaja. Ia bermaksud, permohonan pembahagian dilakukan di tempat di mana harta tanah tersebut terletak.

Hal ini memudahkan proses pembahagian dan pengurusan harta tanah pusaka. Oleh itu, permohonan pembahagian hendaklah dibuat berdasarkan lokasi atau daerah di mana harta tanah itu berada, dan proses seterusnya akan dilakukan di Unit Pembahagian Pusaka atau Pejabat Tanah yang berkaitan.

Menghadiri Perbicaraan

Dalam menghadiri perbicaraan berkaitan pembahagian harta pusaka, adalah penting untuk memastikan kehadiran serta kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan. Berikut adalah prosedur dan keperluan yang perlu diambil kira:

1) Dokumen Asal:

Semua dokumen asal seperti bukti kematian, hakmilik tanah, kad pengenalan, surat beranak, surat nikah, bukti-bukti harta alih, dan dokumen lain yang dianggap relevan perlu dibawa semasa perbicaraan untuk tujuan pengesahan.

2) Kehadiran Semua Pihak:

Semua pihak yang diminta hadir adalah dikehendaki hadir pada hari perbicaraan untuk memastikan proses pembahagian berjalan dengan lancar.

3) Pemberian Keterangan:

Semua keterangan yang diberikan semasa perbicaraan perlu diberikan secara bersumpah atau berikrar bagi memastikan kebenaran maklumat yang diberikan.

4) Surat Akuan Persetujuan:

Mana-mana waris yang tidak dapat hadir boleh mengemukakan Surat Akuan Persetujuan yang ditandatangani di hadapan Pentadbir Tanah, Majistret, Pesuruhjaya Sumpah, atau Notaris Awam. Surat tersebut perlu menyatakan dengan jelas cara pembahagian yang diingini. Surat Akuan Persetujuan boleh didapati di semua Unit Pembahagian Pusaka, Pejabat Tanah, atau dimuat turun melalui laman web jabatan iaitu www.jkptg.gov.my.

Prosedur ini memastikan bahawa semua pihak yang terlibat dapat menyediakan dokumen yang diperlukan, serta memberi keterangan secara sah dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan semasa perbicaraan pembahagian harta pusaka.

Cara Pembahagian Dilaksanakan

Cara pembahagian harta pusaka adalah seperti berikut:

1) Bagi Orang Islam:

Pembahagian harta pusaka dilaksanakan mengikut Hukum Syarak bagi orang Islam.

2) Bagi Bukan Islam:

Pembahagian harta pusaka bagi bukan Islam diatur oleh Akta Pembahagian 1958 (Akta 300).

3) Pembahagian Secara Muafakat:

Pembahagian secara muafakat boleh dilaksanakan jika semua waris yang berhak mewarisi harta pusaka simati bersetuju dengan cara pembahagian yang dicadangkan.

4) Pegangan Desa di Bawah Akta Tanah:

Bagi pegangan desa di bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960, pembahagian tidak boleh melibatkan lebih daripada dua orang. Jika lebih dari dua orang yang berhak dan tidak bersetuju secara muafakat untuk membenarkan pembahagian kepada dua orang sahaja daripada mereka, Pentadbir Tanah berhak menjual pegangan tersebut. Hasil jualan akan dibahagikan di antara orang yang berhak.

5) Pembahagian Mengikut Bahagian III Akta:

Jika simati meninggalkan tanah di Daerah Jelebu, Kuala Pilah, Rembau, Tampin, dan Jempol, dan ianya adalah ahli sesuatu suku di Negeri Sembilan, pembahagian pusaka dilaksanakan mengikut Bahagian III Akta.

6) Perintah Jualan Secara Tender:

Dalam keadaan tertentu dan mengikut peruntukan 15(4)(d) Akta, perintah jualan secara tender boleh dikeluarkan sebagai satu kaedah untuk menjual harta pusaka tersebut.

Prosedur-prosedur yang disenaraikan di atas menggariskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam pembahagian harta pusaka mengikut undang-undang dan peruntukan yang terdapat dalam Akta yang berkenaan, serta mengikut keadaan khusus yang mungkin berkaitan dengan simati dan harta pusakanya.

Jangka Masa Proses Sesuatu Tuntutan

Jangka masa minimum bagi pemprosesan sesuatu tuntutan dalam kes biasa adalah dalam tempoh 5 ½ bulan untuk Permohonan Baru menggunakan Borang A Seksyen 8.

Bagaimanapun, bagi kes yang melibatkan kematian berbilang lapisan dan harta yang terletak di dalam daerah yang berlainan, jangka masa proses mungkin akan melebihi tempoh yang disebutkan di atas.

Adapon, mana – mana pihak yang tidak puashati dengan perintah pembahagian yang telah dibuat hendaklah membuat rayuan melalui Pentadbir Tanah ke Mahkamah Tinggi dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah  itu dibuat. (Seksyen 29 Akta & Peraturan 10, Peraturan Harta Pusaka Kecil 1955)

Perintan Pembahagian / Surat Takbir Kuasa Pusaka Kecil

Selepas perintah pembahagian dikeluarkan, terdapat prosedur yang perlu diikuti oleh pihak waris:

Bagi Harta Tanah (Geran):

1) Pendaftaran Perintah Pembahagian:

Pihak waris perlu mengemukakan hakmilik tanah (Geran) ke Pejabat Tanah yang berkaitan. Tujuan utama adalah untuk mendaftarkan perintah pembahagian tersebut atas harta tanah yang terlibat.

2) Bagi Harta Alih:

a) Pembahagian Harta Alih:

Pihak waris perlu mengemukakan perintah pembahagian kepada agensi atau institusi yang bertanggungjawab terhadap harta alih yang diberikan dalam perintah pembahagian tersebut.

b) Proses Pengalihan Harta Alih:

Selepas menerima perintah pembahagian, proses pengalihan harta alih kepada pihak waris yang berkenaan boleh dilaksanakan oleh agensi atau institusi yang bersangkutan.

Langkah-langkah ini penting bagi memastikan perintah pembahagian yang dikeluarkan diiktiraf dan dilaksanakan dengan betul, serta untuk mendaftarkan hak pemilikan yang baru berdasarkan pembahagian tersebut.

surat kuasa dari pusaka kecil borang F
Letter of administration / surat kuasa mentadbir / Borang F dari pusaka kecil

Kenapa Perlu Disegerakan & Memilih Pentadbir Bertauliah

Permohonan pembahagian pusaka adalah penting dilakukan dengan segera dan disyorkan untuk melantik seorang pentadbir yang bertauliah atas beberapa sebab yang utama:

1) Mengelakkan Bilangan Waris yang Ramai:

Permohonan segera membantu mengurangkan kemungkinan kematian berlapis, di mana ramai waris boleh terlibat jika tiada langkah yang diambil dengan cepat. Dengan memulakan proses pembahagian awal, ianya dapat meminimumkan kesukaran dalam pengurusan harta pusaka.

2) Memudahkan Proses Pembahagian:

Permohonan awal memudahkan proses pembahagian dengan menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan dan membolehkan pentadbir untuk mengendalikan pembahagian dengan lebih efisien.

3) Pemanfaatan Harta Pusaka dengan Segera:

Tindakan segera membolehkan harta pusaka digunakan atau dimanfaatkan dengan lebih cepat untuk faedah semua waris yang berhak, seperti bantuan kewangan atau harta fizikal.

4) Mengelakkan Tanah Terbiar:

Permohonan awal membantu mengelakkan tanah atau harta yang lain daripada terbiar, menyebabkan kemungkinan nilai hartanya menurun atau pengurusan harta yang tidak efektif.

5) Mengelakkan Wang dan Aset Terbiar atau Dipindahkan:

Dengan tindakan segera, ia membantu mengelakkan wang simpanan atau aset simati daripada terbiar dalam institusi kewangan atau dipindahkan kepada Pendaftar Wang Tak Dituntut, memastikan kelestarian dan pengurusan yang lebih baik terhadap aset yang ditinggalkan.

Dengan pelaksanaan tindakan awal dalam permohonan pusaka dan pemilihan pentadbir yang berkelayakan, ianya dapat mengurangkan kesukaran dan memberi manfaat yang lebih baik kepada waris dalam pengurusan dan pembahagian harta pusaka yang ditinggalkann

Pentadbir adalah orang yang dilantik untuk menguruskan harta pusaka bagi pihak si mati. Adakalanya Pentadbir juga akan bertindak sebagai pemegang amanah secara sementara sebelum pusaka diagih-agihkan.

Di Malaysia, pentadbir dalam pengurusan harta pusaka seseorang yang telah meninggal memainkan peranan penting dalam mengendalikan urusan dan harta benda individu tersebut. Apabila seseorang meninggal dunia tanpa wasiat yang sah (intestate), pentadbir ditetapkan untuk mengurus dan mengagihkan harta pusaka si mati mengikut undang-undang yang berkenaan, seperti Akta Pengagihan 1958 atau Undang-Undang Faraid bagi individu beragama Islam, bergantung kepada agama si mati.

Kajian Kes: Proses Pentadbiran yang Tertib

Penting untuk memahami bagaimana proses pentadbiran harta pusaka dapat memberikan penyelesaian yang berteraskan undang-undang dan memelihara harmoni dalam keluarga. Contoh nyata ini memaparkan bagaimana suatu keluarga dapat menangani proses ini dengan bijaksana dan bertanggungjawab.

Pada 3 Oktober 2022, melalui laporan berita yang diterbitkan, sebuah kisah memaparkan perjalanan keluarga dalam menghadapi proses pentadbiran harta pusaka selepas kematian seorang lelaki. Lelaki tersebut meninggalkan beberapa harta berharga dan juga beberapa hutang yang perlu diselesaikan. Dalam situasi ini, keluarga telah mengambil keputusan penting untuk melantik seorang pentadbir harta pusaka.

Pentadbir yang dimaksudkan ini, membantu menguruskan harta dan juga menguruskan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh si mati. Tindakan ini menunjukkan kesedaran keluarga tentang kepentingan menguruskan harta pusaka dengan teliti dan memastikan tanggungan hutang diselesaikan dengan sewajarnya. Ini adalah satu langkah penting dalam memastikan pembahagian harta pusaka dapat dilakukan dengan adil dan mengikut prinsip undang-undang.

Salah satu aspek penting yang turut diberi penekanan adalah kerjasama dengan semua waris-waris yang berhak. Proses ini melibatkan pembahagian harta pusaka yang adil kepada setiap waris berdasarkan undang-undang dan prinsip syariah. Dalam kisah ini, pentadbir telah berjaya bekerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan untuk memastikan bahagian masing-masing waris diberikan dengan sewajarnya.

Kejayaan lain yang dicapai oleh pentadbir adalah penyelesaian hutang-hutang yang ditinggalkan oleh si mati. Ini menunjukkan tanggungjawab keluarga dalam memastikan semua tanggungan hutang diselesaikan dan harta pusaka yang ditinggalkan tidak terbeban oleh hutang. Tindakan ini tidak hanya melindungi harta pusaka, tetapi juga memberikan kelegaan kepada keluarga dalam menghadapi cabaran kewangan yang mungkin timbul akibat hutang-hutang tersebut.

Ikhtibar Pengajaran dan Contoh Tambahan

Kisah ini memberikan pengajaran berharga tentang pentingnya mengambil langkah-langkah berteraskan undang-undang dalam pentadbiran harta pusaka. Pilihan untuk melantik pentadbir adalah satu tindakan bijak yang memastikan bahawa proses ini dijalankan secara teliti dan adil. Contoh ini juga menggariskan pentingnya kerjasama antara ahli keluarga dan kesedaran terhadap tanggungjawab menguruskan hutang-hutang yang ditinggalkan.

Sebagai tambahan, contoh lain yang mungkin dilihat adalah situasi di mana keluarga gagal bekerjasama dalam proses pentadbiran harta pusaka. Ketidaksetujuan dan pertelingkahan antara waris-waris boleh merumitkan proses dan mengakibatkan pembaziran masa, tenaga, dan sumber. Oleh itu, kesedaran akan pentingnya kerjasama dan pemahaman mengenai undang-undang waris adalah satu pengajaran berharga yang boleh diambil daripada kisah ini.

Kesimpulan

Pengurusan harta pusaka merupakan tanggungjawab bersama. Dengan kesedaran dan pemahaman yang betul tentang proses pengurusan harta pusaka, masyarakat dapat melaksanakan tugas ini dengan lebih efisien dan mengikut syariat Islam yang telah ditetapkan.

Jika ada masalah dan perlukan bantuan nasihat, hubungi atau berunding dengan seorang yang arif atau boleh rujuk seperti En.Hanaffi. Mereka ini berkelayakan dalam memberikan nasihat yang lebih terperinci dari sudut undang-undang dan pandangan agama.

Ada pertanyaan, jemput baca 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke baca berkenaan harta pusaka dan jawapan berdasarkan undang undang yang sah.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!