Tanggungjawab Waris & Pentadbir Dalam Pengurusan Harta Pusaka

Home » Harta Pusaka » Tanggungjawab Waris & Pentadbir Dalam Pengurusan Harta Pusaka

Harta Pusaka adalah amanah dari Allah. Uruslah sebaiknya. Temph Bacaan : 3 minit

Allah SWT dalam Al-Quran menggariskan prinsip-prinsip penting mengenai pengurusan harta pusaka. Surah An-Nisa, ayat 7 menyebut tentang pengurusan harta pusaka dengan adil dan keadilan. Allah berfirman:

“Harta pusaka hendaklah diuruskan dengan adil dalam semua kes. Dan sesiapa yang berhubung dengan perintah harta pusaka sepatutnya melakukan dengan adil. (Ingatlah,) Allah memerintahkan kepadamu supaya kamu memelihara hak orang yang lemah.”

Dalam Islam, tugas mengurus harta pusaka adalah satu perkara yang penting dan dianggap sebagai tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh semua individu yang terlibat. Pembahagian harta pusaka bukan sahaja merupakan satu proses undang-undang, tetapi juga satu tanggungjawab dari segi agama dan memerlukan keadilan, ketelitian, dan kejujuran supaya semua mendapat manfaat sebaiknya.

Apabila seseorang meninggal dunia, pembahagian dan pengurusan harta pusaka menjadi suatu proses yang penting dalam Islam. Proses ini melibatkan pengagihan harta atau aset si mati kepada ahli waris yang masih hidup, dan ia mesti dilakukan mengikut ketetapan hukum syarak dan undang-undang yang berkenaan. Dalam artikel ini, kita akan menghuraikan dengan lebih mendalam mengenai tanggungjawab waris dalam pembahagian harta pusaka, sambil menjelaskan prinsip-prinsip yang telah diperincikan dalam Al-Quran.

Selain itu, Islam juga menentukan waris-waris yang berhak ke atas harta peninggalan si mati, iaitu waris ashab al-furud, asabah, dan dhawi al-arham.

Jenis-Jenis Waris

 1. Waris Ashab al-Furud: Ini adalah waris yang telah ditetapkan bahagian mereka secara terperinci dalam Al-Quran. Terdapat enam bahagian yang telah ditetapkan, iaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Prinsip ini mengiktiraf hubungan darah dan perkahwinan dalam pembahagian harta pusaka.
 2. Waris Asabah: Asabah adalah waris yang tidak dinyatakan bahagian mereka dalam Al-Quran. Mereka mempunyai pertalian yang kuat dengan si mati, terutamanya dalam hubungan bapa. Bagaimanapun, bahagian mereka bergantung kepada keadaan dan kehadiran waris ashab al-furud.
 3. Waris Dhawi al-Arham: Waris ini mempunyai hubungan keluarga atau darah dengan si mati selain daripada waris ashab al-furud dan asabah. Contohnya adalah anak lelaki dan perempuan kepada anak perempuan, bapa saudara sebelah ibu, dan lain-lain.

Praktis Semasa

Di Malaysia, amalan umumnya adalah apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan waris ashab al-furud dan asabah, kesemua waris tersebut berhak mewarisi harta pusaka si mati. Bagaimanapun, jika si mati hanya meninggalkan waris dhawi al-arham atau tidak ada waris asabah, harta pusaka akan diserahkan kepada baitulmal, iaitu institusi yang mentadbir harta pusaka bagi kepentingan umat Islam.

Dalam keadaan di mana baitulmal menerima harta tak alih, waris-waris yang tidak berhak boleh diberi kebenaran untuk menebus harta pusaka tersebut. Ini adalah satu langkah untuk memastikan bahawa harta pusaka diuruskan dengan adil dan seimbang.

Dalam Islam, pembahagian harta pusaka adalah satu proses yang diatur dengan teliti untuk mengelakkan ketidakadilan dalam pembahagian harta atau sebabkan konflik dalam keluarga. Waris yang mewarisi bahagian lebih besar juga mempunyai tanggungjawab untuk membantu waris yang lain dalam kehidupan mereka. Dengan ini, prinsip-prinsip faraid menyediakan panduan yang adil dan seimbang dalam pengurusan harta pusaka dan melindungi hak-hak waris.

Sesungguhnya, Islam menitikberatkan pada nilai keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuklah dalam pembahagian harta pusaka. Dengan memahami prinsip-prinsip ini dan berpegang kepada undang-undang yang berkaitan, pembahagian harta pusaka dapat dilakukan dengan harmoni dan keadilan di kalangan ahli waris.

1.Tanggungjawab Waris Terhadap Harta Pusaka Mengikut Al-Quran

Allah S.W.T telah menjelaskan dengan terperinci dalam Al-Quran mengenai pembahagian harta pusaka. Dalam surah al-Nisa’ ayat 11, Allah berfirman:

“Allah memerintahkan kamu tentang (pembahagian) anak-anak kamu: kepada lelaki sama dengan bahagian dua orang perempuan. Jika anak itu (hanya) perempuan, lebihan harta pusaka yang ditinggalkan oleh ibu bapanya akan menjadi miliknya yang sebahagian besar jika dia mempunyai saudara; dan bagi saudara-saudaranya, bahagian yang tinggal sedikit-sedikit dari harta itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pengadil.”

Ayat ini menyatakan bahawa anak lelaki mendapat bahagian dua kali ganda berbanding anak perempuan dalam pembahagian harta pusaka. Jika hanya terdapat anak perempuan, maka dia akan mewarisi sebahagian besar harta pusaka ibu bapanya. Ayat ini memberi petunjuk yang jelas mengenai bahagian setiap waris.

Seterusnya, dalam surah al-Nisa’ ayat 12, Allah S.W.T menyebut:

“Dan bagi kamu separuh daripada apa yang ditinggalkan isteri jika dia tidak mempunyai anak; tetapi jika dia mempunyai anak, maka bagi kamu seperempat daripada apa yang ditinggalkannya, selepas dia membuat wasiat atau membayar hutangnya. Dan bagi isteri separuh daripada apa yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak; tetapi jika kamu mempunyai anak, maka bagi isteri separuh daripada apa yang kamu tinggalkan selepas kamu membuat wasiat atau membayar hutangmu.”

Allah menerangkan bahawa isteri akan mendapat sebahagian daripada harta pusaka suaminya berdasarkan senario keluarga dan tanggungjawab.

Ringkasnya, dalam Islam, tanggungjawab waris terhadap harta pusaka adalah satu perkara yang diatur secara terperinci dalam Al-Quran. Allah S.W.T telah menjelaskan dalam Al-Quran mengenai bahagian setiap waris dan kedudukan mereka dalam pembahagian harta pusaka. Berikut adalah beberapa prinsip dan tanggungjawab waris yang terdapat dalam Al-Quran:

 1. Menguruskan Jenazah
  Tanggungjawab pertama waris adalah menguruskan jenazah si mati dengan hormat dan mengikut adat dan undang-undang agama yang berkenaan. Ini termasuklah proses pengebumian dan upacara berkabung.
 2. Mewarisi Hutang dan Tanggungan:
  Dalam beberapa situasi, harta pusaka mungkin juga termasuk hutang atau tanggungan si mati. Waris-waris perlu membayar hutang-hutang ini daripada harta pusaka sebelum pembahagian. Sebelum harta pusaka dibahagikan, waris perlu menjelaskan semua hutang-hutang yang masih berbaki yang dimiliki oleh si mati. Ini termasuk hutang kepada Allah seperti zakat dan haji, serta hutang kepada manusia seperti pinjaman bank atau hutang-hutang peribadi.
 3. Keadilan Dalam Pembahagian Wasiat:
  Jika si mati meninggalkan wasiat, waris-waris perlu memastikan bahawa wasiat tersebut dilaksanakan dengan adil. Wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang faraid dan harus dilaksanakan dalam batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang Islam. Wasiat boleh merangkumi arahan mengenai pembahagian harta pusaka, penyumbangan ke amal, dan lain-lain.
 4. Pembahagian Harta Mengikut Faraid:
  Prinsip utama dalam pembahagian harta pusaka adalah sistem faraid, yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sistem ini menetapkan bahagian-bahagian tertentu untuk waris-waris yang berhak secara fardu. Bagi contoh, anak lelaki dan anak perempuan mempunyai bahagian yang berbeza dalam faraid. Allah menjelaskan bahagian-bahagian ini secara terperinci dalam Surah Al-Nisa, ayat 11, 12, dan 176.
 5. Tanggungjawab Waris Terhadap Harta Pusaka:
  Waris-waris mempunyai tanggungjawab untuk menjaga harta pusaka yang mereka warisi. Ini termasuklah menjaga dan mengurus harta tersebut dengan baik, serta menggunakan harta tersebut untuk kebaikan diri mereka dan keluarga.
 6. Bantuan Kepada Waris yang Lain:
  Waris yang mewarisi bahagian lebih besar juga mempunyai tanggungjawab untuk membantu waris yang mungkin menerima bahagian yang lebih kecil. Ini adalah satu bentuk keadilan dan kasih sayang dalam Islam.
 7. Adil dan Seimbang:
  Allah menitikberatkan keadilan dalam pembahagian harta pusaka. Waris-waris harus memastikan bahawa pembahagian harta dilakukan dengan adil dan seimbang. Ini termasuklah memberi hak kepada setiap waris mengikut kadar yang telah ditetapkan dalam faraid.
 8. Melaksanakan Tugas dengan Ikhlas:
  Semua tanggungjawab waris, dari pembahagian harta hingga menjaga dan menguruskan harta pusaka, harus dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh takwa kepada Allah. Keadilan dan kesucian niat adalah aspek penting dalam melaksanakan tanggungjawab ini.

Dengan memahami prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan mengikut arahan Allah, waris-waris dapat menjalankan tanggungjawab mereka dengan adil dan beroleh rahmat daripada Allah. Keadilan, kasih sayang, dan kesucian niat adalah nilai-nilai penting yang perlu dipegang teguh dalam menguruskan harta pusaka mengikut ajaran Islam.

2. Tanggungjawab Penama / Pemenang Amanah / Wasi / Pentadbir

Kerap kali, terdapat kekeliruan dalam memahami perbezaan antara terma-terma ini. Bagi orang awam, terdapat persamaan antara mereka, tetapi sebenarnya setiap terma ini mempunyai maksud yang berbeza dan peranan yang tersendiri. Untuk membantu memahami dengan lebih jelas, mari kita lihat definisi dan contoh yang mudah difahami untuk setiap terma ini:

 1. Penama (Nominee):
  • Definisi: Penama merujuk kepada seseorang yang dinamakan untuk menjadi penjaga atau pemegang akaun atau harta sesuatu individu dalam situasi tertentu, seperti akaun KWSP, ASB, atau Tabung Haji.
  • Contoh: Seorang individu mungkin menamakan isterinya sebagai penama dalam akaun KWSP-nya. Ini bermaksud bahawa jika individu tersebut meninggal dunia, isterinya akan dapat mengeluarkan simpanan KWSP tersebut. Namun, penama tidak secara automatik menjadi pewaris kepada semua wang dalam akaun tersebut.
 2. Wasi (Executor):
  • Definisi: Wasi atau executor adalah individu yang dilantik oleh seseorang sebelum kematiannya untuk menguruskan harta pusaka mereka selepas kematian. Pelantikan ini biasanya dibuat melalui wasiat bertulis atau lisan, dan perlantikan wasi ini perlu disahkan oleh mahkamah tinggi sivil.
  • Contoh: Seseorang yang ingin memastikan harta pusakanya diuruskan dengan betul selepas kematian mereka mungkin akan menamakan anak mereka sebagai wasi dalam wasiat bertulis mereka. Wasi ini akan bertanggungjawab untuk melaksanakan kehendak yang termaktub dalam wasiat tersebut.
 3. Pentadbir Pusaka (Estate Administrator):
  • Definisi: Pentadbir pusaka adalah individu yang dilantik oleh mahkamah untuk mengendalikan urusan pengurusan harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia, dan ini biasanya berlaku apabila tidak ada wasiat yang sah atau wasiatnya tidak mengandungi pelantikan wasi. Pentadbir ini dilantik atas persetujuan waris-waris.
  • Contoh: Jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat yang sah, mahkamah mungkin akan melantik seorang pentadbir pusaka untuk menguruskan pembahagian harta pusaka tersebut. Pentadbir ini bertanggungjawab untuk memastikan harta pusaka dibahagikan secara adil di antara waris-waris yang sah.
 4. Pemegang Amanah (Trustee):
  • Definisi: Pemegang amanah adalah individu atau entiti yang bertanggungjawab untuk memegang harta pusaka atau aset bagi pihak orang lain, biasanya dalam keadaan khas seperti bagi waris yang masih di bawah umur atau waris yang memerlukan penjagaan khusus (seperti OKU). Selain itu, pemegang amanah juga boleh dilantik untuk memegang amanah tanah atau aset tertentu atas persetujuan pemilik aset.
  • Contoh: Seorang individu mungkin melantik saudaranya sebagai pemegang amanah untuk memegang harta pusaka anaknya yang masih di bawah umur. Pemegang amanah ini akan menjaga harta tersebut sehingga anak tersebut mencapai umur dewasa.

Dengan pemahaman yang lebih jelas mengenai perbezaan antara terma-terma ini, individu dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai siapa yang perlu melibatkan dalam pengurusan harta mereka dan bagaimana aset mereka akan diuruskan selepas mereka meninggal dunia.

3. Isu yang Sering Dihadapi Dalam Menguruskan Harta Pusaka

Dalam proses menguruskan harta pusaka, terdapat beberapa isu yang sering dihadapi oleh waris dan pentadbir. Untuk memahami dengan lebih mendalam, mari kita lihat isu-isu ini berserta contoh dan rujukan kes mahkamah yang relevan:

a) Konflik Keluarga:

 • Isu: Salah satu isu utama adalah konflik dalam keluarga berkaitan pembahagian harta pusaka. Keputusan yang dibuat boleh menjadi punca perselisihan yang panjang dan merosakkan hubungan keluarga.
 • Contoh: Sebuah kes mahkamah di Malaysia melibatkan perselisihan antara anak-anak berkenaan harta pusaka yang merangkumi hartanah keluarga. Konflik ini berlarutan bertahun-tahun dan menjejaskan perhubungan mereka.

b) Kehilangan Dokumen:

 • Isu: Dokumen-dokumen penting seperti wasiat atau dokumen harta pusaka mungkin hilang atau rosak, yang boleh menyukarkan proses pembahagian.
 • Contoh: Dalam sebuah kes, seorang waris mendapati bahawa wasiat asal si mati telah hilang dan tidak dapat dikesan. Ini menimbulkan masalah dalam menentukan kehendak sebenar si mati.

c) Hutang dan Cukai:

 • Isu: Menguruskan hutang si mati dan pembayaran cukai juga boleh menjadi tugas yang rumit dalam pengurusan harta pusaka.
 • Contoh: Seorang pentadbir pusaka mendapati bahawa si mati mempunyai hutang yang banyak kepada pihak bank. Bagaimana hutang ini akan dibayar tanpa merosakkan harta pusaka?

d) Harta Pusaka yang Rumit:

 • Isu: Harta pusaka seperti perniagaan atau hartanah boleh menjadi rumit untuk diuruskan dan dibahagikan dengan adil.
 • Contoh: Dalam satu kes mahkamah, harta pusaka melibatkan syarikat keluarga yang menjalankan perniagaan besar. Pembahagian saham dan pengurusan syarikat ini menjadi isu yang rumit.

Dalam menangani isu-isu ini, waris dan pentadbir perlu bekerjasama dengan teliti, berunding secara jujur, dan mengambil nasihat undang-undang jika perlu. Pengurusan harta pusaka yang cermat dan beretika adalah penting untuk memastikan pembahagian yang adil dan memelihara hubungan keluarga.

Dalam Islam, pengurusan harta pusaka adalah satu amalan yang penting, dan Al-Quran menggariskan prinsip-prinsip keadilan dan pengagihan yang adil. Seperti yang dinyatakan dalam Surah An-Nisa, ayat 7:

“Harta pusaka hendaklah diuruskan dengan adil dalam semua kes. Dan sesiapa yang berhubung dengan perintah harta pusaka sepatutnya melakukan dengan adil. (Ingatlah,) Allah memerintahkan kepadamu supaya kamu memelihara hak orang yang lemah.”

Sebab itu pengurusan harta pusaka adalah tugas yang penting dan memerlukan kesedaran dan pengetahuan yang mencukupi dari pihak waris dan pentadbir. Dengan berpegang kepada prinsip-prinsip keadilan dan undang-undang yang berkenaan, pembahagian harta pusaka dapat dilakukan dengan adil dan harmoni di antara ahli keluarga. Dalam usaha ini, nasihat dan panduan dari pakar undang-undang juga dapat membantu mengatasi isu-isu yang mungkin timbul.

4. Kesalahan Yang Perlu Dielakkan Semasa Menguruskan Harta Pusaka

Menguruskan harta pusaka adalah tanggungjawab yang penting dan perlu kesabaran. Ahli waris perlu berhati-hati untuk mengelak kesalahan yang boleh merosakkan proses ini. Berikut adalah beberapa kesalahan yang harus dihindari oleh ahli waris dalam menguruskan harta pusaka, beserta contoh-contoh yang dapat membantu menjelaskan kesalahan tersebut:

1. Tidak Memahami Undang-Undang Harta Pusaka:

 • Kesalahan: Salah satu kesalahan utama adalah tidak memahami undang-undang berkaitan harta pusaka. Ini boleh menyebabkan ahli waris membuat keputusan yang tidak sah atau tidak adil.
 • Contoh: Seorang ahli waris mungkin tidak tahu bahawa undang-undang faraid menggariskan bahagian yang tetap untuk setiap waris. Jika dia cuba memberikan seluruh harta kepada satu waris sahaja, ini adalah pelanggaran undang-undang faraid.

2. Tidak Mempelajari Wasiat Dengan Teliti:

 • Kesalahan: Ahli waris kadang-kadang tidak mengambil masa untuk memahami wasiat yang telah ditinggalkan oleh si mati. Mereka mungkin terlepas pandang butiran penting dalam wasiat.
 • Contoh: Dalam wasiat, si mati mungkin menyatakan bahawa sebahagian daripada harta pusaka perlu disumbangkan kepada amal. Jika ahli waris tidak mematuhi kehendak ini, mereka mungkin melanggar wasiat.

3. Tidak Mengurus Hutang Si Mati:

 • Kesalahan: Mengurus hutang si mati adalah satu tanggungjawab penting. Tidak mengurus hutang boleh membawa kepada masalah undang-undang dan kewangan.
 • Contoh: Jika si mati mempunyai hutang kepada bank atau pihak lain, ahli waris perlu memastikan hutang tersebut dibayar daripada harta pusaka sebelum pembahagian.

4. Tidak Membahagikan Harta Dengan Adil:

 • Kesalahan: Pembahagian harta yang tidak adil boleh menimbulkan konflik dalam keluarga. Ahli waris perlu memastikan bahawa setiap waris menerima bahagian yang adil.
 • Contoh: Jika seorang ahli waris mengambil bahagian yang lebih besar daripada yang sepatutnya, ini boleh menyebabkan kemarahan dan ketidakpuasan di kalangan waris lain.

5. Tidak Mendapatkan Nasihat Arif & Profesional:

 • Kesalahan: Beberapa ahli waris mungkin merasakan mereka boleh menguruskan harta pusaka tanpa nasihat profesional. Ini boleh menyebabkan mereka terlepas pandang aspek-aspek undang-undang yang kompleks.
 • Contoh: Dalam kes harta pusaka yang melibatkan hartanah besar, pentadbiran harta boleh menjadi rumit. Tanpa nasihat peguam atau jurutera hartanah, ahli waris mungkin membuat keputusan yang merugikan.

6. Tidak Berkomunikasi Dengan Baik:

 • Kesalahan: Kurangnya komunikasi dalam kalangan ahli waris boleh mengakibatkan salah faham dan konflik.
 • Contoh: Jika satu ahli waris mengambil inisiatif menguruskan harta pusaka tanpa berunding dengan yang lain, ini boleh menyebabkan perasaan tidak puas hati dan perselisihan dalam keluarga.

Dalam menguruskan harta pusaka, ahli waris perlu berhati-hati, berkomunikasi dengan baik, memahami undang-undang, dan memastikan bahawa proses pembahagian berlaku dengan adil. Mengambil nasihat profesional jika perlu juga adalah langkah bijak untuk mengelakkan kesalahan-kesalahan yang merugikan.

Kesimpulan

Dalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengamalkan keadilan dalam pembahagian harta pusaka:

“Dan jika ada orang-orang yang tidak adil terhadap diri mereka sendiri, mereka berkata, ‘Kepada Allah apa yang kami pernah miskinkan dalam harta pusaka kami.’ Mereka berdusta terhadap diri mereka sendiri. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka.” (Al-Baqarah, 2:204)

Dengan mengikuti ajaran Islam dan memahami proses dan tanggungjwab, Insyallah, semua waris akan mendapat manfaat dalam masa yang sama hubungan silatulrahim antara keluarga terjaga.

Jika ada masalah dan perlukan bantuan, pastikan dapatkan nasihat atau berunding dengan seorang yang arif atau boleh rujuk En.Hanaffi. Mereka ini berkelayakan dalam memberikan nasihat yang lebih terperinci dari sudut undang-undang dan pandangan agama.

Hubungi En.Hanaffi jika ingin dapatkan nasihat perundangan berkenaan harta pusaka. (Klik Sini)


Ada pertanyaan, jemput baca 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke baca berkenaan harta pusaka dan jawapan berdasarkan undang undang yang sah.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman atau mediator untuk bantu jadi orang tengah selesaikan masalah harta pusaka. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!