Penceraian dalam Islam: Panduan Pembahagian Harta Pusaka

Home » Harta Pusaka » Penceraian dalam Islam: Panduan Pembahagian Harta Pusaka

Bacaan khas. Tempoh bacaan kurang dari 5 minit

Penceraian dalam Islam adalah satu perkara yang digambarkan sebagai detik-detik terakhir dalam sesuatu perkahwinan. Bagi pasangan yang beragama Islam, ia melibatkan lebih daripada sekadar aspek emosi dan sosial. Pembahagian harta pusaka adalah satu aspek yang penting dalam proses penceraian, dan hukum syarak mengandungi panduan yang jelas tentang perkara ini.

Kami akan kongsikan kepada anda panduan mengenai bagaimana harta pusaka dibahagikan semasa penceraian menurut undang-undang Islam. Kami juga akan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan serta menyentuh pada beberapa contoh kes mahkamah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik.

1: Prinsip-Prinsip Penceraian dalam Islam Yang Melibatkan Harta Pusaka

Dalam Islam, penceraian adalah satu tindakan terakhir apabila usaha untuk memperbaiki perkahwinan telah gagal. Penceraian seharusnya dibuat secara adil dan bermaruah, dan terdapat beberapa prinsip asas yang mesti diberi perhatian:

 • Kesinambungan Penjagaan Anak:
  Islam menitikberatkan kesinambungan penjagaan anak-anak dan hak mereka untuk mendapatkan nafkah dan perhatian ibu bapa, terutamanya ibu.
 • Pertimbangan Kebajikan Semua Pihak:
  Penceraian seharusnya mempertimbangkan kebaikan semua pihak yang terlibat, termasuk suami, isteri, dan anak-anak.
 • Harta Pusaka dan Kewarisan:
  Pembahagian harta pusaka adalah sebahagian daripada penceraian, dan ia mesti dilaksanakan dengan adil dan mengikut undang-undang faraid. Jika terdapat tuntutan lain seperti harta sepencarian boleh diusulkan di Mahkamah untuk tindakan susulan.

2: Ayat-ayat Al-Quran Mengenai Penceraian dan Harta Pusaka

Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang memberikan arahan dan prinsip-prinsip berkaitan dengan kedua-dua perkara ini.

 1. Penceraian dalam Al-Quran:
  Ayat-ayat dalam Al-Quran yang merujuk kepada penceraian menekankan pentingnya menjalankan proses ini dengan penuh pertimbangan dan adil. Contohnya, Surah Al-Baqarah ayat 229 menyatakan bahawa penceraian itu hanya boleh dilakukan dua kali, dan selepas itu, pihak suami dan isteri harus memutuskan sama ada untuk berdamai atau berpisah secara baik.

  “Talak itu hanya boleh dua kali; kemudian (setelah talak yang kedua), hendaklah ia (isteri) diberi kembali dengan baik atau dilepaskan dengan baik.” (Al-Baqarah, 2:229)

  Ayat ini menekankan pentingnya memberikan peluang untuk rujuk semula atau berdamai selepas penceraian. Ini adalah prinsip yang menghormati hak-hak kedua-dua pihak.
 2. Pembahagian Harta Pusaka dalam Al-Quran:
  Pembahagian harta pusaka adalah satu aspek yang penting dalam hukum faraid Islam. Al-Quran memberikan panduan tentang bagaimana harta pusaka perlu dibahagikan di antara waris-waris yang berhak. Contohnya, Surah An-Nisa ayat 7 menjelaskan prinsip keadilan dalam pembahagian harta pusaka.

  “Harta pusaka hendaklah diuruskan dengan adil dalam semua kes. Dan sesiapa yang berhubung dengan perintah harta pusaka sepatutnya melakukan dengan adil. (Ingatlah,) Allah memerintahkan kepadamu supaya kamu memelihara hak orang yang lemah.” (An-Nisa, 4:7)

  Ayat ini menekankan perlunya keadilan dalam pengurusan harta pusaka, dan bahawa hak-hak orang yang lemah harus dijaga.
 3. Pertimbangan Terhadap Anak-anak dalam Penceraian dan Pembahagian Harta:
  Al-Quran juga memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak-anak dalam konteks penceraian dan pembahagian harta pusaka. Surah Al-Ahzab ayat 49 menekankan perlunya menjaga kebajikan anak-anak yang terlibat dalam penceraian.

  Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menikahi perempuan yang beriman, kemudian kamu talak mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka sekali-kali kamu tidak ada ‘iddah baginya yang dihitung sebagai perceraian. Maka berikanlah mut’ahnya, dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik.” (Al-Ahzab, 33:49)

  Ayat ini menekankan perlunya memberikan hak mut’ah (ganti rugi) kepada isteri yang diceraikan dan berlaku adil dalam proses penceraian, khususnya jika terdapat anak-anak yang terlibat.

Dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran ini, umat Islam diingatkan untuk menjalankan penceraian dan pembahagian harta pusaka dengan berhemah, adil, dan dengan mempertimbangkan kebajikan semua pihak yang terlibat. Ini adalah aspek penting dalam amalan keagamaan dan undang-undang Islam yang perlu diikuti dengan teliti.

3: Contoh Kes-Kes Mahkamah Yang Berkaitan Harta Pusaka Dan Penceraian

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum syarak mengendalikan pembahagian harta pusaka semasa penceraian, mari kita lihat beberapa contoh kes mahkamah:

Berikut adalah beberapa contoh kes mahkamah yang berkaitan dengan penceraian dan pembahagian harta pusaka:

 1. Kes Penceraian dan Pembahagian Harta Pusaka Berdasarkan Faraid:
  Dalam kes ini, pasangan suami isteri bercerai dan kemudian pihak mahkamah perlu menentukan bagaimana harta pusaka si mati perlu dibahagikan mengikut undang-undang faraid Islam. Contohnya, jika si mati meninggalkan seorang isteri, dua anak lelaki, dan seorang ibu bapa, mahkamah perlu menentukan bahagian masing-masing pihak berdasarkan peraturan faraid.
 2. Kes Pertikaian dalam Pembahagian Harta Pusaka:
  Dalam beberapa kes, terdapat pertikaian antara waris-waris mengenai bagaimana harta pusaka sepatutnya dibahagikan. Mahkamah perlu berperanan untuk menyelesaikan pertikaian ini dengan mengambil kira undang-undang faraid dan keadilan.
 3. Kes Penceraian dan Pemilikan Bersama Harta Sepencarian:
  Dalam kes perceraian di mana pasangan suami isteri memiliki harta bersama seperti rumah, kenderaan, atau perniagaan, mahkamah perlu menentukan bagaimana harta tersebut perlu dibahagikan antara kedua belah pihak. Ini melibatkan proses memutuskan siapa yang mendapat milikan penuh atau bahagian dalam harta bersama.
 4. Kes Pertikaian dalam Penceraian Harta Digital:
  Dalam era digital, aset digital seperti cryptocurrency atau akaun media sosial turut menjadi subjek pertikaian dalam kes penceraian. Mahkamah perlu menentukan bagaimana aset-aset digital ini perlu dibahagikan atau disusun semula selepas penceraian.
 5. Kes Pertikaian dalam Hak Asuh Anak dan Pembahagian Harta Pusaka:
  Dalam kes di mana terdapat anak-anak yang terlibat, mahkamah perlu menentukan hak asuh anak dan bagaimana harta pusaka akan dibahagikan untuk memastikan kebajikan anak-anak terjaga.
 6. Kes Penceraian antara Warganegara Berlainan Negara:
  Dalam kes di mana suami dan isteri adalah warganegara berlainan negara, isu-isu berkaitan dengan undang-undang negara asal dan negara tempat tinggal mungkin menjadi kompleks. Mahkamah perlu memutuskan bagaimana harta pusaka akan dibahagikan mengikut undang-undang yang berkenaan.

Contoh-contoh di atas adalah beberapa contoh kes mahkamah yang berkaitan dengan penceraian dan pembahagian harta pusaka. Setiap kes ini memerlukan pemahaman mendalam tentang undang-undang keluarga, faraid Islam, dan keadilan untuk memastikan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip undang-undang serta agama. Disebab itu adalah baik mendapatkan pandangan yang arif dalam bidang ini sebelum membuat keputusan.

4: Persediaan untuk Penceraian dalam Islam

Persediaan untuk penceraian dalam Islam adalah suatu perkara yang perlu dipertimbangkan dengan berat, kerana penceraian adalah langkah yang penuh implikasi dalam kehidupan sesebuah keluarga. Islam memberi panduan dan peraturan yang jelas mengenai proses penceraian dan pemisahan harta pusaka. Berikut adalah beberapa persediaan yang perlu diambil dalam konteks penceraian dalam Islam:

 1. Muhasabah dan Bincang Bersama:
  Sebelum membuat keputusan untuk bercerai, suami dan isteri perlu melakukan muhasabah diri dan berbincang bersama. Mereka seharusnya cuba menyelesaikan pertikaian dan masalah perkahwinan mereka melalui dialog, perundingan, dan jika perlu, mendapatkan bantuan daripada kaunselor perkahwinan atau pemimpin agama.
 2. Peraturan Faraid:
  Jika penceraian berlaku, maka peraturan faraid Islam akan digunakan untuk memutuskan pembahagian harta pusaka. Oleh itu, adalah penting untuk memahami undang-undang faraid dan siapa yang berhak mendapat bahagian daripada harta pusaka. Ini termasuk menyenaraikan semua harta dan aset yang dimiliki bersama atau secara individu.
 3. Keadilan dalam Pembahagian Harta:
  Dalam Islam, adil dan saksama sangat ditekankan. Apabila memutuskan bagaimana harta pusaka akan dibahagikan, pastikan bahawa keadilan dikekalkan di antara semua pihak yang berkepentingan. Ini termasuk menentukan bahagian untuk anak-anak, isteri, atau suami mengikut undang-undang faraid. Adapon isteri jug aberhak membuat tuntutan harta sepencarian.
 4. Pertimbangkan Anak-anak:
  Jika terdapat anak-anak dalam perkahwinan, kebajikan dan hak mereka perlu diutamakan. Dalam banyak kes, ibu mendapat hak asuh anak yang masih kecil, manakala bapa memikul tanggungjawab kewangan mereka. Persediaan untuk hak asuh, nafkah, dan pendidikan anak perlu diatur.
 5. Dokumentasi yang Betul:
  Semua proses dan perjanjian perlu didokumentasikan dengan betul. Ini termasuk surat pemisahan, perjanjian pemilikan harta bersama, atau perintah mahkamah jika diperlukan. Dokumentasi yang betul akan membantu mengelakkan pertikaian di masa depan.
 6. Bantuan dari Pihak Berkuasa:
  Sekiranya terdapat pertikaian yang sukar diselesaikan, anda boleh mendapatkan bantuan daripada mahkamah atau pihak berkuasa yang berkenaan. Mahkamah Syariah atau mahkamah sivil mungkin diperlukan untuk menyelesaikan isu-isu penceraian dan pemilikan harta pusaka.
 7. Rujukan Kepada Ulama atau Kaunselor:
  Dalam sesetengah kes, mendapatkan pandangan dan nasihat daripada ulama atau kaunselor agama boleh membantu dalam proses penceraian. Mereka boleh memberikan panduan moral dan spiritual.
 8. Sikap Tenang dan Beradab:
  Penceraian adalah perkara yang emosional. Oleh itu, penting untuk menjalani proses ini dengan sikap yang tenang dan beradab. Jangan biarkan emosi menguasai keputusan anda, dan sentiasa berlaku adil dan berhemah dalam komunikasi.
 9. Doa dan Istikharah:
  Doa adalah sumber kekuatan dalam Islam. Meminta petunjuk dan keberkatan daripada Allah (istikhara) dalam membuat keputusan mengenai penceraian adalah amalan yang baik.

Penting untuk diingat bahawa penceraian adalah perkara yang patut dielakkan sejauh mungkin dan hanya dilakukan sebagai langkah terakhir apabila tiada jalan penyelesaian lain. Usaha untuk menjaga perkahwinan dan menyelesaikan masalah bersama adalah yang terbaik, dan hanya jika usaha ini gagal, penceraian boleh dipertimbangkan dengan penuh berat hati.

5. Hak Hak Selepas Penceraian

Adapon, mengenai hak-hak wanita selepas diceraikan suami, Allah swt telah menyatakan :

‘Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusu (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya’.
( Surah at-Talak : 6 )

Demikian Allah memberi panduan mengenai hak-hak wanita selepas diceraikan suami. Ini bermakna tanggungjawab suami memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak bukan sahaja semasa hidup bersama tetapi juga selepas bercerai dengan isteri.

Sungguhpun ikatan pernikahan telah putus akibat jatuh talaq, Islam masih memberi ruang kepada pasangan suami isteri untuk terus berhubung di antara satu sama lain dengan batas-batas pergaulan yang diharuskan oleh Hukum Syarak. Matlamat ini amat murni bagi memastikan hak-hak bekas suami isteri dan anak-anak terus dilindungi.

PERKARA YANG BOLEH DITUNTUT DI MAHKAMAH SYARIAH

Mengenai hak-hak yang boleh dituntut di Mahkamah selepas sesuatu perceraian berlaku ialah:

              1. Nafkah Edah
              2. Mut’ah
              3. Harta Sepencarian
              4. Hak Jagaan Anak (Hadhanah)
              5. Nafkah Anak
              6. Tunggakan Nafkah
              7. Hak Tempat Tinggal

Nafkah Edah
Nafkah edah ialah nafkah yang wajib dibayar kepada bekas isteri di dalam tempoh Edah Raj’ie disebabkan sesuatu perceraian iaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal mengikut Hukum Syarak.

Muta’ah
Mut’ah iaitu satu bayaran yang wajib ke atas suami yang diberi kepada isteri yang telah diceraikan tanpa sebab munasabah mengikut Hukum Syarak. Kadar mut’ah boleh ditentukan melalui persetujuan kedua-dua belah pihak. sekiranya terdapat pertikaian mengenai kadar ini, Mahkamah akan menentukan kadar bayaran mut’ah tersebut.

Harta Sepencarian
Harta sepencarian ialah harta yang diperolehi bersama oleh suami-isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak. Harta sepencarian ini boleh dituntut oleh suami atau isteri di Mahkamah yang berbidangkuasa. Harta sepencarian termasuklah wang ringgit, harta alih, harta tak alih atau apa-apa aset yang dihasilkan atas perkongsian bersama dalam tempoh perkahwinan. Tuntutan harta sepencarian ini hendaklah dikemukakann ke Mahkamah Tinggi Syariah.

Tunggakan Nafkah
Tunggakan nafkah ialah nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami kepada isterinya dalam tempoh perkahwinan dan menjadi hutang ke atas suaminya dan wajib dibayar. Tunggakan ini boleh dituntut dimana-mana Mahkamah Syariah.

Tunggakan Nafkah Anak
Tunggakan nafkah anak boleh dipohon kepada Mahkamah apabila suami atau bekas suami telah gagal melaksanakan satu perintah nafkah anak yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Tunggakan tersebut boleh dipohon dari tarikh kegagalan membayar perintah nafkah anak tersebut.

Hak Jagaan Anak
Hadhanah bermaksud penjagaan anak-anak yang masih kecil yang belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri.
Mengikut Hukum Syarak dan Undang-undang Keluarga Islam yang berkuatkuasa, ibu adalah yang paling berhak bagi menjaga anak-anaknya yang masih kecil (di bawah umur 7 tahun bagi lelaki dan 9 tahun bagi perempuan).

Bagi anak yang melebihi had umur di atas, jika berlaku pertikaian mengenai hak jagaan anak, Mahkamah akan menentukan berdasarkan pilihan yang dibuat oleh anak-anak tersebut sama ada hendak tinggal bersama ibu atau bapa.Tuntutan hak jagaan anak (Hadhanah) ini hendaklah dikemukan ke Mahkamah Tinggi Syariah.

Nafkah Anak
Nafkah anak ialah suatu nafkah wajib ke atas seseorang bagi menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan orang lain.

Nafkah anak ini termasuklah makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan perubatan sekadar mencukupi mengikut kemampuannya.

Hak Tempat Tinggal
Seseorang perempuan yang diceraikan adalah berhak tinggal di rumah di mana dia biasa tinggal semasa dalam pekahwinan selama tempoh edah.

Kesimpulan

Secara kesimpulan, penceraian dalam Islam adalah proses yang memerlukan persediaan dan pemahaman mendalam terhadap hukum syarak dan prinsip-prinsip agama. Harta pusaka adalah salah satu aspek penting dalam penceraian, dan ia harus dibahagikan dengan adil dan mengikut undang-undang faraid.

Ayat-ayat Al-Quran memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana penceraian sepatutnya menjadi jalan akhir selepas perbincangan dilakukan dan hendaklah dilakukan dengan penuh pertimbangan terhadap kebaikan semua pihak yang terlibat. Ia juga menekankan perlunya pertaubatan dan penyucian diri semasa proses penceraian.

Contoh-contoh kes mahkamah menunjukkan bagaimana hukum syarak diterapkan dalam situasi sebenar. Hak penjagaan anak, nafkah, dan pembahagian harta pusaka adalah beberapa aspek yang diambil kira dalam keputusan mahkamah.

Bagi individu yang menghadapi penceraian atau merancang untuk bercerai dalam konteks Islam, adalah penting untuk mendapatkan nasihat dari pakar undang-undang keluarga Islam atau seorang ulama. Mereka akan membantu memahami prosedur yang perlu diikuti dan memastikan bahawa penceraian berlaku dengan adil dan mengikut ajaran agama.

Penceraian adalah satu proses yang memerlukan berhemah dan beradab dalam Islam, dan mengikut hukum syarak adalah kunci untuk memastikan bahawa proses ini berlangsung dengan baik dan memenuhi prinsip-prinsip Islam yang mulia.

Jika ada masalah dan perlukan bantuan, pastikan dapatkan nasihat atau berunding dengan seorang yang arif atau boleh rujuk En.Hanaffi. Mereka ini berkelayakan dalam memberikan nasihat yang lebih terperinci dari sudut undang-undang dan pandangan agama.

Hubungi En.Hanaffi jika ingin dapatkan nasihat perundangan berkenaan harta pusaka. (Klik Sini)


Ada pertanyaan, jemput baca 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke baca berkenaan harta pusaka dan jawapan berdasarkan undang undang yang sah.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman atau mediator untuk bantu jadi orang tengah selesaikan masalah harta pusaka. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!