Wasiat Harta Pusaka Islam

Home » Harta Pusaka » Wasiat Harta Pusaka Islam

Bacaan penting berkenaan kepentingan berwasiat dan cara untuk menulis wasiat. Tempoh bacaan kurang dari 4 minit
—-

Apa itu Wasiat

Definisi wasiat merujuk kepada iqrar atau pengakuan yang dibuat oleh seseorang semasa hayatnya mengenai harta atau manfaat yang ditinggalkannya selepas kematian, untuk melaksanakan sesuatu bagi tujuan kebajikan atau tujuan yang dibenarkan oleh Hukum Syarak.

Ini termasuk memperuntukkan harta benda kepada penerima yang ditetapkan, amalan kebajikan, atau tujuan lain yang sesuai dengan ajaran agama selepas individu tersebut meninggal dunia. Definisi ini diambil dari Seksyen 2, Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 1999.


Dalil Pensyariatan Wasiat

Ayat Al-Quran dan hadis yang Anda sebutkan mengandungi petunjuk penting mengenai wasiat dalam Islam:

 1. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Nisa’ ayat 11 memberi amaran bahawa proses pembahagian harta pusaka berlaku selepas diselesaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan setelah membayar hutang-hutang yang ditinggalkan. Hal ini menekankan kepentingan penyelesaian wasiat sebelum pembahagian harta.
  .
 2. Hadis dari Abdullah bin Umar r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menunjukkan bahawa setiap Muslim yang memiliki harta yang ingin diwasiatkan sepatutnya segera menulis wasiat dalam masa dua malam. Ini menekankan pentingnya menyediakan wasiat secepat mungkin untuk memastikan kejelasan dan pelaksanaannya selepas kematian.

Kedua-dua sumber ini memberikan keutamaan dan kepentingan wasiat dalam Islam serta menekankan agar seseorang yang mempunyai harta yang ingin diwasiatkan segera menyusun wasiat dengan segera untuk mengelakkan kelewatan dan ketidakjelasan selepas kematian.


Rukun & Syarat Wasiat

Rukun wasiat dalam Islam melibatkan empat elemen penting:

 1. Pewasiat:
  Individu yang membuat wasiat atau penyerahan harta pusaka selepas kematian.
  .
 2. Penerima Wasiat (Benefisiari):
  Penerima manfaat atau harta yang diwasiatkan oleh pewasiat.
  .
 3. Harta yang Diwasiat:
  Harta atau manfaat yang ditinggalkan dan diwasiatkan kepada penerima wasiat.
  .
 4. Sighah (Lafaz Wasiat):
  enggunaan perkataan-perkataan atau ungkapan yang sah secara undang-undang untuk menyatakan wasiat.

Sejajar dengan itu, terdapat syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi oleh pewasiat:

 1. Mencapai Umur Lapan Belas Tahun:
  Pewasiat perlu berumur sekurang-kurangnya lapan belas tahun untuk membuat wasiat yang sah.
  .
 2. Sempurna Akal:
  Pewasiat perlu mempunyai daya kefahaman dan ketelitian dalam membuat keputusan untuk wasiat.
  .
 3. Bertindak dengan Sukarela dan Tidak Dipaksa:
  Wasiat harus dibuat secara sukarela tanpa paksaan atau tekanan daripada pihak lain.
  .
 4. Tidak Dihalang dari Mengurus Harta:
  Pewasiat perlu memiliki kebebasan dan keupayaan untuk menguruskan harta benda atau manfaat yang hendak diwasiatkan.
  .

Pemenuhan syarat-syarat ini penting bagi kesahihan wasiat dalam Islam. Ini memastikan bahawa wasiat dibuat atas dasar kebebasan, kesedaran, dan kemampuan pewasiat dalam membuat keputusan berkaitan harta pusaka yang akan diwariskan.


Penerima Wasiat

Syarat-syarat bagi penerima wasiat (benefisiari), harta yang diwasiatkan, dan harta pusaka dalam konteks wasiat dalam Islam adalah seperti berikut:

Syarat Penerima Wasiat (Benefisiari):

 1. Diketahui Dengan Jelas:
  Penerima wasiat haruslah dikenal pasti dengan jelas oleh pewasiat.
  .
 2. Boleh Menerima Harta Mengikut Hukum Syarak:
  Penerima wasiat perlu memenuhi syarat-syarat agama Islam untuk menerima harta tersebut.
  |.
 3. Memiliki Kelayakan Harta:
  Penerima wasiat perlu mempunyai kemampuan untuk memiliki dan menguruskan harta yang diwasiatkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
  .

Syarat Harta Yang Diwasiat:

 1. Berdasarkan Kelayakan Harta Pusaka:
  Harta yang diwasiatkan mestilah boleh dianggap sebagai harta pusaka atau boleh diperjualbelikan semasa hayat pewasiat.
  .
 2. Bernilai dan Boleh Dipindahmilikkan:
  Harta tersebut harus bernilai dan boleh dipindahmilikkan selepas kematian pewasiat.
  .
 3. Wujud Dalam Milikan Pewasiat:
  Harta tersebut perlu wujud dalam kepemilikan pewasiat ketika ditentukan atau pada masa kematian, jika tidak ditentukan sebelumnya.
  .
 4. Mencakupi Syarat-syarat Agama:
  Harta tersebut harus halal dan tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip agama atau undang-undang yang berlaku.

Pemenuhan syarat-syarat ini penting untuk memastikan kesahan dan kesahihan wasiat dalam Islam. Ini juga memastikan bahawa harta yang diwasiatkan boleh diterima dan diuruskan dengan sewajarnya oleh penerima wasiat.


Hukum & Kadar Wasiat

Hukum wasiat dalam Islam telah melalui perkembangan peraturan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis. Pada peringkat awal Islam, terdapat kewajipan memberikan wasiat kepada ibu bapa dan ahli keluarga tertentu sebagaimana disebut dalam Surah Al-Baqarah ayat 180. Namun, peraturan ini telah dimansuhkan melalui Surah Al-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176 serta beberapa hadis yang berkaitan dengan harta pusaka.

Walaupun demikian, amalan membuat wasiat masih digalakkan dalam Islam dengan batasan maksimum satu pertiga daripada harta pusaka. Wasiat tersebut ditujukan kepada penerima yang bukan waris, dan ini disokong oleh hadis yang menyatakan bahawa setiap individu yang berhak akan memperoleh haknya secara adil dari harta pusaka. Dalam konteks ini, waris tidak memerlukan wasiat, kerana mereka sudah mempunyai hak yang ditetapkan menurut hukum agama.

Dengan demikian, dalam Islam, wasiat boleh dibuat tetapi dengan batasan tertentu. Wasiat maksimum satu pertiga dari harta pusaka adalah disyorkan bagi memberi peluang kepada penerima yang lain selain waris utama.


Kadar Wasiat dalam Islam diarahkan agar tidak melebihi satu pertiga daripada harta pusaka. Hal ini diambil berdasarkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Saad bin Abi Waqqas r.a. ketika beliau sakit, di mana Rasulullah SAW menasihatkan agar wasiat tidak melebihi satu pertiga harta. Baginda menyatakan bahawa meninggalkan waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka meminta-minta di tangan orang lain.

Satu pertiga harta pusaka dihitung daripada jumlah bersih selepas pelunasan kos pengebumian dan hutang pewasiat. Jika pewasiat mempunyai hutang yang melebihi jumlah harta yang dimilikinya, maka wasiatnya tidak perlu dilaksanakan.

Keputusan mengenai wasiat kepada waris dalam hukum Islam adalah berkait rapat dengan persetujuan dari waris-waris yang lain. Mayoritas fuqaha berpandangan bahawa wasiat kepada waris tidak diwajibkan, dan wasiat hanya sah kepada individu yang bukan waris yang memperoleh bahagian harta di bawah undang-undang faraid. Pandangan ini disokong oleh hadis yang menyatakan bahwa wasiat kepada waris tidak sah kecuali jika mendapat persetujuan dari waris yang lain selepas kematian pewasiat.

Kepentingnya Wasiat Dapat Diringkaskan Begini:

 1. Penentuan Penjagaan dan Warisan:
  Anda dapat menetapkan penjagaan untuk anak-anak kecil atau individu yang memerlukan penjagaan khusus selepas kematian anda. Tanpa wasiat, mahkamah akan membuat keputusan yang mungkin tidak sejajar dengan kehendak anda.
  .
 2. Pengawasan Terhadap Penerima Warisan:
  Wasiat memungkinkan anda menetapkan siapa yang tidak anda mahu warisi harta pusaka anda secara khusus. Ini mengelakkan seseorang yang anda tidak kehendaki mendapat bahagian dari harta pusaka secara automatik di bawah undang-undang.
  ,
 3. Pencegahan Konflik:
  Dengan wasiat, peluang konflik di antara penerima warisan boleh dikurangkan kerana garis panduan telah ditetapkan.
  .
 4. Pengagihan Harta Pusaka:
  Wasiat menetapkan dengan jelas bagaimana harta dan aset anda akan diagihkan selepas kematian anda, merangkumi siapa yang menerima, jumlahnya, dan juga waktu serta tempat pengagihan.
  .
 5. Pemilihan Pentadbir Harta Pusaka:
  Anda boleh memilih individu yang anda paling percayai untuk menguruskan dan mengagihkan harta pusaka anda dengan cara yang dikehendaki.
  .
 6. Pengurangan Proses Mahkamah:
  Dengan adanya wasiat, peluang untuk campur tangan mahkamah dalam proses pengagihan harta pusaka dapat dikurangkan, membantu mengelakkan probet yang rumit dan menjimatkan kos.


Kesimpulan

Hukum-hukum, syarat-syarat, rukun, dan panduan pelaksanaan wasiat telah dinyatakan dengan jelas dalam ajaran Islam. Awalnya, wajib bagi seseorang untuk berwasiat kepada ibu bapa dan sanak saudara, tetapi hukum ini telah dimansuhkan. Walaubagaimanapun, amalan berwasiat masih digalakkan dalam Islam, dengan had maksimum satu pertiga dari harta bersih setelah penyelesaian kos urusan pengebumian dan hutang pewasiat.

Namun, jika merujuk kepada wasiat kepada waris, pendapat jumhur fuqaha menyatakan bahawa wasiat kepada waris tidak diwajibkan secara syarak, melainkan jika waris yang lain bersetuju dengan wasiat tersebut selepas kematian pewasiat. Oleh itu, pelaksanaan wasiat kepada waris bergantung pada persetujuan waris lain selepas kematian pewasiat.

Dalam konteks kewasiatan harta, pentadbir harta atau pewasiat perlu memastikan bahawa wasiat yang dibuat adalah dalam lingkungan satu pertiga dari jumlah harta bersih, dan pengagihan ini berdasarkan kepada kehendak syarak serta dengan persetujuan waris jika wasiat itu ditujukan kepada mereka.

Sebab itu wasiat adalah salah satu instrumen pengurusan harta pusaka yang baik untuk dilaksanakan bagi mencegah kemudraratan selepas anda tiada.

Jika ada masalah dan perlukan bantuan nasihat, hubungi atau berunding dengan seorang yang arif atau boleh rujuk seperti En.Hanaffi. Mereka ini berkelayakan dalam memberikan nasihat yang lebih terperinci dari sudut undang-undang dan pandangan agama.

Hubungi En.Hanaffi jika ingin dapatkan nasihat perundangan berkenaan harta pusaka. (Klik Sini)


Jika ingin membaca berkenaan cara menulis wasiat. Boleh rujuk posting blog ini : Klik sini https://hanaffi.com/12-panduan-wasiat/

Ada pertanyaan, jemput baca 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke baca berkenaan harta pusaka dan jawapan berdasarkan undang undang yang sah.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman atau mediator untuk bantu jadi orang tengah selesaikan masalah harta pusaka. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!