1. Kadangkala terdapat seseorang si mati sama ada arwah bapa atau arwah ibu mewasiatkan kepada kita berkenaan hartanya semasa hayatnya secara lisan sahaja.

2. Wasiat secara lisan sama ada wujud saksi ataupun tidak, ia perlu dibawa ke Mahkamah Syariah untuk memohon perintah pengesahan wasiat.

3. Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan wasiat orang Islam sebagaimana diperuntukkan di bawah Subseksyen 61(3), Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu:”Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah—

(b) dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubungan dengan—

(v) wasiat atau alang semasa marad-al-maut;”.

4. Dalam Seksyen 3, Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 1999 telah memperuntukkan berkenaan wasiat yang dibuat dengan lisan, tulisan, atau isyarat iaitu:

“(1) Sesuatu wasiat boleh dibuat dengan lisan atau tulisan dan jika orang yang hendak membuat wasiat itu tidak dapat melakukan sedemikian, wasiatnya bolehlah dibuat dengan cara isyarat yang boleh difahami.

(2) Sesuatu wasiat lisan atau wasiat dengan isyarat hendaklah dibuat di hadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang boleh diterima sebagai saksi menurut Hukum Syarak.”.

5. Manakala dalam Kaedah 23, Kaedah-Kaedah Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 2008 memperuntukkan bahawa:

“(1) Setiap permohonan pengesahan wasiat hendaklah dibuat di Mahkamah Syariah melalui notis dalam Borang B yang dinyatakan dalam Jadual Pertama dan disokong dengan afidavit bersumpah.

(2) Setiap permohonan pengesahan wasiat hendaklah menyatakan dengan sepenuhnya jenis perintah yang dipohon dan mengandungi fakta yang cukup tererinci berkenaan wasiat pewasiat.

(3) Perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah adalah bukti kukuh pengesahan wasiat yang dibuat oleh pewasiat dan hendaklah mengikat waris, wakil persendirian, pentadbir dan pemegang amanah.

(4) Subkaedah (1), (2) dan (3) hendaklah terpakai sekiranya timbul pertikaian daripada mana-mana pihak.”.

6. Berwasiatlah secara berdokumentasi supaya tidak menyukarkan waris-waris nanti. .

Terima kasih kepada Majlis Agama Islam Selangor kerana sudi berkongsi ilmu.

Sesi konsultansi boleh hubungi saya.

 Hubungi saya untuk pertanyaan di 016-5577653

atau

Whatsapp (klik link ini)

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

More To Explore

LEAVE A REPLY

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!